Rubriek: Arbeidsrecht

Tijdelijke dienstbetrekkingen zonder feitelijke redenen worden aangepakt

Torsten Viebahn Geschreven door
16-04-2018

Auteur: Torsten Viebahn, Werkzaam als Rechtsanwalt bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

Een half jaar heeft het gesteggel geduurd, maar sinds medio maart heeft Duitsland een nieuwe regering. Het kabinet Merkel IV belooft in het regeerakkoord van CDU/CSU en SPD weliswaar ook vergaande stappen in richting van een aanpassing van het arbeidsrecht aan de uitdagingen van de digitale arbeidswereld. Maar terwijl de nieuwe regering wat betreft “arbeid 4.0” de wat vaag aangeduide termen “mogelijkheden”, “toetsen” en “raamvoorwaarden” de komende 3,5 jaar nog leven in moet blazen, zijn de trajecten van andere projecten al duidelijk uitgestippeld. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de uitbreiding van het recht op een deeltijdbaan resp. het recht op terugkeer naar een volle baan, en bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur.

Gepubliceerd in Vakblad 14, 2018

De excessieve vertrekvergoeding nader beschouwd (deel I)

Karima Taouil Geschreven door
16-04-2018

Auteur: Karima Taouil, werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP in Rotterdam (karima.taouil@nl.ey.com)

De pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding is een nog altijd veelbesproken onderwerp in de loonheffingen, zelfs al bestaat deze heffing nog geen tien jaar. Zeker nadat het percentage van deze ‘strafheffing’ vanaf 2013 werd verhoogd van 30% naar 75%, vraagt deze heffing in de praktijk veel aandacht bij een (naderende) uitdiensttreding van werknemers met hoge inkomens. Omdat er zoveel over te doen is geweest, staan we in deze eerste bijdrage rondom dit onderwerp vooral stil bij de achtergrond, het doel en de werking van de heffing. Hierbij wordt ook ingegaan op de meest relevante jurisprudentie. In het volgende nummer van Grensoverschrijdend Werken zal verder worden ingegaan op de belangrijkste knelpunten in de praktijk, waaronder de werking van deze heffing in de internationale context.

Gepubliceerd in Vakblad 14, 2018

Bestrijding grensoverschrijdende arbeids- en sociale zekerheidsfraude is speerpunt

Carlo Douven Geschreven door
10-04-2018

Minister Koolmees en staatssecretaris van Ark van SZW beschrijven de handhavingskoers 2018 - 2021. Een gezamenlijke Europese aanpak van sociale zekerheidsfraude is noodzakelijk. Een Europese Arbeidsautoriteit en een Europees sociaalzekerheidsnummer gaat daarbij helpen.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 9 april 2018, kenmerk 2018-0000062336

Gepubliceerd in Nieuws

Voortgangsrapportage voorgestelde wijziging detacheringsrichtlijn

Carlo Douven Geschreven door
05-04-2018

De wijziging van de detacheringsrichtlijn is weer dichterbij na onderhandelingen met het Europees Parlement. Op verzoek van het Europees Parlement zijn een aantal bepalingen verder aangescherpt o.a. over de verbeterde samenwerking lidstaten, van toepassing zijnde CAO’s en de harde kern van arbeidsvoorwaarden die van toepassing moet blijven.

Bron: Bijlage bij agenda informele raad WSBC, 3 april 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische Limosa-meldingsplicht wordt sectorspecifiek

Carlo Douven Geschreven door
16-03-2018

In België moeten buitenlandse zelfstandigen en werknemers zich melden bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid alvorens een tijdelijk opdracht in België wordt uitgevoerd, de zogenoemde Limosa-meldingsplicht. Vanaf 2019 wordt dit in plaats van algemene meldingsplicht, een sectorspecifieke meldingsplicht van kracht.

Bron: Social News, openbare instellingen van Sociale Zekerheid, 14 maart 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Preventieve ontslagtoets

Rachel de Vries Geschreven door
05-03-2018

Auteur: Rachel de Vries, Senior Consultant Legal, Labor and Employment Law bij HVG Law (rachel.de.vries@hvglaw.nl)

Met de schrapping van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen bij introductie van de Wet Werk en Zekerheid werpt zich de vraag op of de preventieve ontslagtoets nog steeds dient te gelden als voorrangsregel. De preventieve ontslagtoets als voorrangsregel vond haar toepassing op een internationale arbeidsovereenkomst, ongeacht het recht dat deze arbeidsovereenkomst beheerst. Anders gezegd: kan na de komst van de WWZ een door buitenlands recht beheerste arbeidsovereenkomst al dan niet zonder voorafgaande toestemming van het UWV worden opgezegd?

Gepubliceerd in Vakblad 13, 2018

Nieuwe regels in de Duitse wet inzake de bescherming van de moeder

Anja Romijnders Geschreven door
05-03-2018

Auteur: Anja Romijnders, als Rechtsanwältin werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (romijnders@strick.de)

In Duitsland is per 1 januari 2018 de herziene wet inzake de bescherming van de moeder in werking getreden. Dit “Mutterschutzgesetz” bevat diverse nieuwe maatregelen om zwangere vrouwen en moeders beter te beschermen, ook vallen veel meer vrouwen onder het bereik van deze wet. De wetgever wil hiermee bevorderen dat vrouwen die in verwachting zijn beter in staat worden gesteld hun werkzaamheden voort te zetten zonder risico voor hun gezondheid of dat van hun (ongeboren) kind. In dit artikel wordt ingegaan op de meest relevante onderdelen van deze wet.

Gepubliceerd in Vakblad 13, 2018

Wijziging detacheringsrichtlijn en VO 883/2004 komt dichterbij

Carlo Douven Geschreven door
05-03-2018

Op 1 maart is een principeakkoord bereikt binnen de EU over de aanpassing van de detacheringsrichtlijn en de Sociale zekerheidsverordening 883/2004. 

In een brief van 23 februari aan de Kamer wordt ingegaan op het verkorten van de detacheringstermijn in de voorgestelde richtlijn. De detacheringstermijn in de VO 883/2004 verkorten wordt niet wenselijk geacht. Ook wordt ingegaan op het indexeren van gezinsbijslagen binnen de EU.

Bron: europa-nu.nl en Brief Minster SZW, 23 februari 2018, 21501-31, nr. 477 

Gepubliceerd in Nieuws

Geen TWV nodig voor vrijwilligerswerk door student/wetenschapper

Carlo Douven Geschreven door
01-03-2018

Internationale studenten of wetenschappers, die vrijwilligerswerk verrichten, hebben geen tewerkstellingsvergunning meer nodig. Een vrijwilligersverklaring is voldoende. De vrijwilligersverklaring moet bij UWV worden aangevraagd door de organisatie die de vrijwilliger inzet.

Bron: Euraxess Netherlands, 12/02/2018

Gepubliceerd in Nieuws

Checklist zakendoen met een (buitenlands) uitzendbureau

Carlo Douven Geschreven door
29-01-2018

De inspectie SZW heeft een online-checklist gepubliceerd over zakendoen met een (buitenlands) uitzendbureau. De checklist helpt bij het selecteren van een uitzendbureau en om zelf op een eerlijke en veilige manier met uitzendkrachten aan de slag te gaan.

Bron: Inspectie SZW

Gepubliceerd in Nieuws