Rubriek: Arbeidsrecht

Thuiswerken in België, denk aan mogelijk verplichte Limosa-melding

Carlo Douven Geschreven door
26-08-2022

Niet in België gevestigde werkgevers die werken met in België wonende grensarbeiders kunnen te maken krijgen met een meldplicht van het thuiswerken in het kader van de Limos-meldplicht. Vanaf 1 juli 2022 is de meldplicht er weer.

Bron: Grensinfo.eu, 15 augustus 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Einde overgangsrecht luchtvaartpersoneel en werken in meerdere lidstaten

Carlo Douven Geschreven door
11-08-2022

Op 28 juni 2022 is het overgangsrecht geëindigd voor werknemers die in verschillende landen voor meerdere werkgevers werken en voor het vliegend personeel in de burgerluchtvaart. Vanaf die datum zijn de EU-verordeningen 883/2004 en 987/2009 onverkort van toepassing.

Bron: Nieuwsbrief Bureau Duitse zaken, juli 2022

Gepubliceerd in Nieuws

In Nederland belast arbeidsinkomen bepaalt premiedeel arbeidskorting

Carlo Douven Geschreven door
09-08-2022

Voor de berekening van het premiedeel van de arbeidskorting in het jaar van immigratie moet worden uitgegaan van het in Nederland belastbare arbeidsinkomen, en niet van het wereldarbeidsinkomen.

Bron: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 9 juni 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:2646

Gepubliceerd in Nieuws

Wijze bruteren netto-ontslagvergoeding is onvoldoende onderbouwd

Carlo Douven Geschreven door
26-07-2022

In het kader van een vaststellingsovereenkomst zegt een Zwitserse werkgever een te bruteren netto-ontslagvergoeding toe. De werkgever kan de rechter er niet van overtuigen dat de brutering juist is geschied.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 17 mei 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1467

Gepubliceerd in Nieuws

Mobiliteitsrichtlijn wordt geïmplementeerd in wetgeving

Carlo Douven Geschreven door
16-07-2022

De mobiliteitsrichtlijn ((EU) 2020/1057) bepaalt of op chauffeurs in het internationaal verkeer de detacheringsrichtlijn van toepassing is. Dit leidt tot extra verplichtingen voor werkgevers. O.a. moeten detacheringsverklaringen in het informatiesysteem interne markt worden ingevoerd.

Bron: Ministerie van SZW, 8 juli 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Tijdelijke bescherming Oekraïners (deel 2)

Esther Wolthuis Geschreven door
29-06-2022

Auteur: Esther Wolthuis, werkzaam bij Kroes Advocaten Immigration Lawyers (wolthuis@kroesadvocaten.nl)

In Vakblad 47, 2022 is de sociale zekerheidspositie van gevluchte Oekraïners in Nederland beschreven. In dit deel wordt de tijdelijke bescherming en de tewerkstellingsvergunning besproken. In de komende editie zal ingegaan worden op de fiscaliteit.

Gepubliceerd in Vakblad 48, 2022

Hoe tijdelijk moet uitzendarbeid zijn?

Anja van Dijck Geschreven door
29-06-2022

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck, advocaat-partner arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Op 17 maart 2022 heeft het Hof van Justitie EU zich uitgelaten over de tijdelijkheid van uitzendarbeid. Hierbij is onder meer geoordeeld dat structureel uitzenden in strijd is met de Uitzendrichtlijn. Daarentegen zijn de lidstaten niet verplicht om vast te stellen vanaf welke duur een terbeschikkingstelling van een uitzendkracht niet meer als ‘tijdelijk’ kan worden aangemerkt. Ook mag een permanente functie tijdelijk door een uitzendkracht worden uitgeoefend. De belangrijkste oordelen van Het Hof van Justitie EU over uitzendarbeid zullen onderstaand behandeld worden.

Gepubliceerd in Vakblad 48, 2022

Ook sollicitanten hebben recht op privacy bij verwerking van persoonsgegevens

Helmi van Bergen Geschreven door
29-06-2022

Auteur: Helmi van Bergen, werkzaam als voorlichter/adviseur bij GrensInfoPunt Maastricht en als zelfstandig juridisch adviseur. Het artikel is geschreven op persoonlijke titel (info@juridiqua.nl)

In mijn vorige artikel over “Privacy van werknemers op de werkvloer” schreef ik over de grondslagen van de verwerking binnen een arbeidsrelatie, de verplichtingen van de werkgever en de rechten van de werknemer. Echter voordat een arbeidsrelatie ontstaat zal de werkgever eerst op zoek gaan naar een nieuwe werknemer. De werkgever start een sollicitatieprocedure. Ook in deze voorfase van de arbeidsrelatie is de werkgever gehouden aan de AVG, de GDPR (Engels) of de DS-GVO (Duits). In dit artikel beschrijf ik de verwerking van persoonsgegevens in de sollicitatieprocedure vanuit de Nederlandse situatie. Indien er specifieke Belgische en Duitse(1) regelgeving en/of afwijkingen van toepassing zijn, zal dit worden aangegeven.

Gepubliceerd in Vakblad 48, 2022

Werkgever is niet aansprakelijk voor gevolgen wijziging belastingverdrag

Carlo Douven Geschreven door
01-07-2022

Twee KLM-piloten zijn inwoner van Zwitserland. KLM is geen loonbelasting gaan inhouden na een wijziging van het belastingverdrag met Zwitserland, waardoor Nederland heffingsrecht kreeg. KLM is niet aansprakelijk voor de te betalen aanslag van de piloten.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 24 mei 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1569

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuwe brochures en checklists Meldplicht WagwEU

Carlo Douven Geschreven door
31-05-2022

Er zijn nieuwe informatiebrochures gepubliceerd over de meldingsplicht Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers EU. Er zijn brochures voor de werkgever, de ZZP-er en de opdrachtgever. Ook zijn er checklists voor buitenlandse werkgevers en zelfstandigen.

Bron: Ministerie van SZW, 27 mei 2022

Gepubliceerd in Nieuws