Arbeidsrecht

Beoordeling arbeidsrelaties: volop ontwikkelingen

Bastiaan Didden Door
09-07-2024

Eind juni 2024 zijn naar aanleiding van een WOO-verzoek ter zake van het Deliveroo-arrest (ECLI:NL:HR:2023:443) stukken gepubliceerd die inzicht geven in de wijze waarop de Belastingdienst de beoordeling van arbeidsrelaties aanvliegt. Verder is 5 juli 2024 een conclusie van A-G de Bock gepubliceerd inzake de vraag of schoonmakers in dienstbetrekking werkzaam waren bij het Helpling-platform.

Bron: Rijksoverheid, ‘Besluit op Woo-verzoek over Deliveroo-arrest’, 26 juni 2024 & Rechtspraak.nl, ECLI:NL:HR:2023:443

Gepubliceerd in Nieuws

Schadevergoeding wegens het te laat formuleren van een doelstelling

Anja Romijnders Geschreven door
03-07-2024

Auteur: Anja Romijnders, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht (romijnders@strick.de)

Duidelijke en realistische doelstellingen hebben een motiverende en stimulerende werking op de werknemer, en dit komt ook de werkgever ten goede. In dit artikel geven we 5 tips voor de werkgever met betrekking tot doelstellingen en staan we stil bij de mogelijke gevolgen van het niet formuleren van doelstellingen.

Gepubliceerd in Vakblad 64, 2024

Handhaving op schijnzelfstandigheid per 1 januari 2025 is nog steeds de ambitie

Marco Wijnberg Geschreven door
24-06-2024

Het kabinet blijft van plan om per 1 januari 2025 het handhavingsmoratorium op schijnzelfstandigheid volledig op te heffen.Er wordt niet gewacht met het opheffen van het handhavingsmoratorium tot de verduidelijking van wetgeving op het gebied van het arbeidsrecht is ingevoerd. Het kabinet blijft van plan om per 1 januari 2025 het handhavingsmoratorium volledig op te heffen. Dat laat staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit weten in antwoord op Kamervragen. Tijdens het commissiedebat Belastingdienst van 15 februari 2024 heeft de staatssecretaris aangegeven dat het opheffen van het handhavingsmoratorium als randvoorwaarde kent dat daarnaast ook de wetgeving op het terrein van het arbeidsrecht moet worden verduidelijkt.

Bron: Kamerstukken, 20 juni 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Buitenlandse arbeidskracht krijgt naheffing accijns in illegale sigarettenfabriek

Marco Wijnberg Geschreven door
11-06-2024

Belanghebbende wordt door de FIOD aangetroffen in een illegale sigarettenfabriek met bijna 9 miljoen onveraccijnsde sigaretten. Er zijn meerdere buitenlandse arbeidskrachten aanwezig, waaronder X. Uit de Accijnsrichtlijn volgt dat een persoon die bij het voorhanden hebben van accijnsgoederen betrokken is, kan worden aangemerkt als de persoon die de verschuldigde accijns moet voldoen. Belanghebbende wordt risicoaansprakelijk geacht voor de onveraccijnsde goederen. Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat een naheffingsaanslag terecht aan X is opgelegd. Ook het argument van X dat sprake is van een werkgever/werknemer-relatie tussen de huurder van de loods en de arbeidskrachten slaagt niet.

Bron: Hof 's-Hertogenbosch, 29 mei 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:1789

Gepubliceerd in Nieuws

Conclusie PG: uitzendkracht heeft niet altijd recht heeft op dezelfde bonus als reguliere werknemer

Marco Wijnberg Geschreven door
31-05-2024

Op 22 mei is een conclusie van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad verschenen waarin wordt ingegaan op de vraag of een uitzendkracht recht heeft op dezelfde bonus als reguliere werknemers van de inlener. De emolumenten waarvan de eiser betaling vraagt hangen af van resultaten of prestaties en hebben daarom een voorwaardelijk karakter en ze zouden komen bovenop het loon, de bonus valt niet onder ‘loon en overige vergoedingen’. Het cassatieberoep dient te worden verworpen.

Bron: Conclusie P-G Hoge Raad, 22 mei 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Flexwerk in Nederland (deel 1)

Saskia Montebovi Door
17-05-2024

Auteur: Dr. S. (Saskia) Montebovi, universitair docent Sociaal Recht aan Universiteit Maastricht (saskia.montebovi@maastrichtuniversity.nl)

Flexibele arbeidsovereenkomsten zijn voor vele werkenden en hun werkgevers een vanzelfsprekende arbeidsvorm. Voor jong en oud, voor piek en ziek, in zomer en winter en in allerlei sectoren. Toch verschillen deze flexcontracten van de standaard arbeidsovereenkomst, die nog steeds de norm is in het ‘algemene’ arbeidsrecht. De standaard arbeidsovereenkomst biedt toegang tot de meest uitgebreide bescherming van het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. De flexibele overeenkomsten wijken daarvan af. In deze bijdrage gaan we dieper in op de bijzonderheden van oproepcontracten in Nederland. Dat biedt meer inzicht in 1) de kenmerken van flexwerk in Nederland en 2) de Nederlandse arbeidsmarkt waar groepen flexwerkers en werknemers met vaste arbeidsovereenkomsten vaak met en naast elkaar werken. Deze bijdrage is het eerste deel van een drieluik. Deel 2 bespreekt Flexwerk in België en deel 3 Flexwerk en grensarbeid.

Gepubliceerd in Vakblad 63, 2024

Een ontbindingsverzoek bij een grensarbeider kan niet bij de Nederlandse rechter

Anja van Dijck Geschreven door
17-05-2024

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck. Advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Op 4 maart 2024 oordeelde de Nederlandse rechter dat hij niet bevoegd was om te oordelen over een ontbindingsverzoek van een Nederlandse werkgever en een Duitse werknemer. Niets nieuws onder de zon. Toch blijken niet alle werkgevers hiervan op de hoogte te zijn, waardoor grote vertraging in de procedure kan ontstaan. Onderstaand zal dit kort worden toegelicht. 

Gepubliceerd in Vakblad 63, 2024

Ontslag binnen proeftijd van werknemer met Schwerbehinderung nietig

Torsten Viebahn Geschreven door
17-05-2024

Auteur: Torsten Viebahn, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Strick - Rechtsanwälte & Steuerberater

Naar Duitse recht genieten werknemers algemene ontslagbescherming als zij langer dan 6 maanden in dienst zijn en hun werkgever meer dan tien werknemers in dienst heeft. Hiervan te onderscheiden is de situatie waarin werknemers bijzondere ontslagbescherming genieten, bijvoorbeeld op grond van een zgn. Schwerbehinderung (vastgestelde beperking van meer dan 50%). Werknemers met een dergelijke vastgestelde beperking hebben ook pas na zes maanden recht op bijzondere ontslagbescherming. In de recentere rechtspraak worden steeds vaker strengere eisen gesteld aan het ontslag van werknemers met een Schwerbehinderung, ook al gedurende de eerste zes maanden van het dienstverband. Het Arbeitsgericht Köln oordeelde onlangs dat het ontslag van een werknemer met een Schwerbehinderung binnen de proeftijd van zes maanden, nietig was (Arbeitsgericht Köln, zaaknummer 18 Ca 3954/23). De werkgever had de problemen al tijdens het dienstverband moeten aanpakken en preventieve maatregelen moeten treffen.

Gepubliceerd in Vakblad 63, 2024

Nieuwe regels voor betere arbeidsomstandigheden platformwerkers

Marco Wijnberg Geschreven door
07-05-2024

Het Europees Parlement heeft nieuwe regels goedgekeurd om de arbeidsomstandigheden van platformwerkers te verbeteren. De regels zijn bedoeld om platformwerkers de juiste arbeidsstatus te geven en schijnzelfstandigheid te corrigeren. Werknemers kunnen voortaan niet worden ontslagen op basis van een beslissing van een algoritme en aan platformen zal verboden worden om bepaalde soorten persoonsgegevens te verwerken.

Bron: Europees Parlement, 24 april 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Verzamelbrief over aanpak arbeidsmisstanden

Marco Wijnberg Geschreven door
03-05-2024

Minister Van Gennip van SZW heeft de Tweede Kamer een verzamelbrief gestuurd over de aanpak van arbeidsmisstanden. Juist de meest kwetsbare doelgroepen blijken de dupe van arbeidsmisstanden. Deze brief geeft een toelichting op de diverse mogelijkheden die er al zijn om misstanden aan te pakken, wat de voor- en nadelen en effectiviteit daarvan zijn en welke maatregelen eventueel nog nodig zijn.

Bron: Kamerstuk, Verzamelbrief Instrumentarium aanpak arbeidsmisstanden, 26 april 2024

Gepubliceerd in Nieuws