Sep Breukers

Sep Breukers

01-07-2021

Het verschil tussen het bruto- en nettoloon; een vergelijking tussen Nederland, België en Duitsland.

Auteurs: Sep Breukers en Marian Manders-van de Vinne, respectievelijk als junior tax consultant en senior tax manager werkzaam bij Boxx global expat solutions. (Marian@boxx-expat.com en Sep@boxx-expat.com)

Onlangs publiceerde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) het rapport “Taxing Wages 2021”(1). In dit rapport wordt de belastingdruk op arbeid voor elk van haar lidstaten berekend. Het toont aan dat deze belastingdruk aanzienlijk verschillend blijft in de lidstaten in het jaar 2020. Het rapport wordt jaarlijks door de OESO uitgebracht. Dit OESO-rapport biedt een goed aanknopingspunt om inzichtelijk te maken hoe het binnen de lidstaten is gesteld met de belastingdruk op arbeid. In dit onderstaande artikel zal de focus liggen op de vergelijking van de belastingdruk tussen Nederland en onze buurlanden België en Duitsland.

29-10-2020

Vrijwillige verzekeringen voor buitenlandse werknemers: de mogelijkheden

Auteur: Sep Breukers, jr. Consultant Tax bij Boxx global expat solutions (sep@boxx-expat.com)

Wanneer het niet (langer) mogelijk is om een A1 of CoC verklaring voor een werknemer aan te vragen zal er in veel gevallen voor worden gekozen om vrijwillige verzekeringen via de SVB en/of het UWV af te sluiten. Het gaat daarbij om een drietal situaties:

  • een werknemer wordt naar een niet-verdragsland uitgezonden;
  • een werknemer gaat op lokaal contract in het buitenland werken;
  • het is niet mogelijk om de A1 dan wel CoC verklaring te verlengen in verband met het einde van de maximale looptijd van (meestal) 5 jaar (in geval van een detachering).

Met vrijwillige verzekeringen worden bepaalde verzekeringen van het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel, zoals bijvoorbeeld de AOW en WW, vrijwillig voortgezet. Wat in de praktijk niet zo bekend is, is dat er naast de vrijwillige verzekeringen via de SVB en het UWV ook andere mogelijkheden bestaan om ervoor te zorgen dat de werknemer (en eventueel zijn partner) geen nadelen van zijn/haar tewerkstelling in het buitenland ondervindt. In dit artikel zullen we deze mogelijkheden bespreken. Wij zullen daarbij eerst ingaan op de vrijwillige AOW- en Anw verzekering, waarbij er een vergelijk zal worden gemaakt tussen de verzekeringen via de SVB en de overige opties. Daarna zullen we hetzelfde doen voor de vrijwillige WW- en WIA verzekering van het UWV. Tot slot bespreken we de mogelijkheden met betrekking tot de dekking van de ziektekosten, de Ziektewet en het overlijdensrisico.

08-03-2019

Bepaling van de woonplaats van natuurlijke personen: inzichten van de Belastingdienst

Auteur: Sep Breukers, junior consultant tax bij BOXX expat solutions (sep@boxx-expat.com)

De vaststelling van de woon- of vestigingsplaats is doorslaggevend voor de manier waarop een natuurlijk persoon of lichaam in de Nederlandse belastingheffing wordt betrokken. Recent heeft het Ministerie van Financiën(1) naar aanleiding van een verzoek in het kader van de wet openbaarheid van bestuur (WOB) een aantal interne documenten vrijgegeven, waarin inzicht wordt gegeven in het beleid ten aanzien van het vaststellen van de fiscale woonplaats bij natuurlijke personen en lichamen. In dit artikel richten wij ons geheel op de inzichten ten aanzien van natuurlijke personen.