Yves Stox

Yves Stox

20-09-2019

Belgische socialezekerheidsbijdragen en de voordelen toegekend in internationaal concernverband

Auteur: mr. Y. Stox, vrijwillig wetenschappelijk medewerker VUB, Senior Legal Counsel bij Partena Professional

Belgische socialezekerheidsbijdragen zijn verschuldigd als het voordeel voor de werknemer ten laste is van de juridische werkgever. Het loonbegrip van de Belgische loonbeschermingswet vormt de basis voor de bijdrageheffing in het socialezekerheidsstelstel voor werknemers. De loonbeschermingswet definieert “loon” als (i) het loon in geld, of de in geld waardeerbare voordelen, (ii) waarop de werknemer recht heeft (iii) ingevolge zijn dienstbetrekking (iv) ten laste van zijn of haar werkgever. Maar hoe gaat dit dan als een moedermaatschappij in de USA werknemers van een Belgische dochteronderneming laat deelnemen aan een incentive plan, waarbij de Belgische werkgever in het beslissingsproces van deelname en toekenning niet eens betrokken is?

08-03-2019

De strijd van België tegen grensoverschrijdende sociale fraude

Auteur: mr. Y. Stox, vrijwillig wetenschappelijk medewerker VUB en Senior Legal Counsel bij Partena Professional

België poogde in 2012 door middel van een antimisbruikbepaling een halt toe te roepen aan detacheringsfraude. Belgische rechters, instellingen van sociale zekerheid en sociaal inspecteurs zouden een A1-verklaring naast zich neer kunnen leggen. Het Europese Hof van Justitie bleek echter niet bereid om de bindende kracht van de A1-verklaring zo makkelijk te nuanceren. België werd veroordeeld. Onlangs heeft België deze antimisbruikbepaling daarom weer ingetrokken. Toch blijkt het niet allemaal voor niets te zijn geweest.

In dit artikel wordt ingegaan op de strijd van België tegen grensoverschrijdende sociale fraude: einde van een antimisbruikbepaling, bevestiging van een algemeen rechtsbeginsel.

31-01-2019

Grensoverschrijdende tewerkstelling in België: een overzicht van controlemaatregelen

Auteur: mr. Y. Stox, vrijwillig wetenschappelijk medewerker VUB, Senior Legal Counsel bij Partena Professional (Yves.Stox@partena.be)

Buitenlandse werkgevers die tijdelijk personeel tewerkstellen in België moeten een hele rits controlemaatregelen respecteren. Dit artikel wil een overzicht bieden van de verschillende “sociale documenten” (in de ruimste betekenis) die de buitenlandse werkgever moet opmaken en bijhouden. Gelukkig zijn er ook vrijstellingen, ook die komen aan bod. De focus in dit artikel ligt op de tijdelijke tewerkstelling in België vanuit een andere lidstaat van de Europees Economische Ruimte. Het verplichte karakter van deze controlemaatregelen staat los van de onderwerping aan Belgische belastingen, aan Belgische socialezekerheidsbijdragen en het moeten naleven van de Belgische arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden. Specifieke verplichtingen in met name de bouwsector komen niet aan bod. Die controlemaatregelen werden nog een beetje complexer na de omzetting van de Handhavingsrichtlijn 2014/67 door de wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers (Belgisch Staatsblad 20 december 2016). België kende met de Limosa-melding al een voorafgaande verklaring, maar er is meer.