Anja Romijnders

Anja Romijnders

14-09-2022

Arbeidsrechtelijke wijzigingen in de wet Nachweisgesetz vanaf 1-8-2022

Auteur: Anja Romijnders, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht, Strick - Rechtsanwälte & Steuerberater (romijnders@strick.de)

Op 23 juni heeft de Duitse Bondsdag in tweede en derde lezing het wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden in de EU aanvaard. De invoering van de wet leidt tot talrijke arbeidsrechtelijke wijzigingen in de wet Nachweisgesetz (Duitse wet inzake het bewijs van de essentiële voorwaarden van een dienstverband, NachwG) en andere wetten, die van groot belang zijn voor de praktijk.

21-04-2021

Gelijke betaling voor vergelijkbaar werk

Auteur: Anja Romijnders, Rechsanwältin/Fachanwältin für Arbeitsrecht Werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (romijnders@strick.de)

Gelijkheid van vrouwen en mannen is een van de doelstellingen van de Europese Unie.(1) In de loop der jaren hebben wetgeving, rechtspraak en wijzigingen van de Verdragen bijgedragen aan de versterking van dit beginsel en de uitvoering ervan in de EU. Het beginsel dat vrouwen en mannen een gelijke beloning voor gelijke of gelijkwaardige arbeid moeten ontvangen, is sinds 1957 in de Europese Verdragen verankerd. Momenteel is dit verankerd in artikel 157 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)(2). Europawijd verdienen vrouwen vaak nog minder dan mannen. Veel lidstaten trachten hiervoor gepaste maatregelen te nemen. In dit artikel wordt ingegaan op een uitspraak van het Bundesarbeitsgericht over dit recht op gelijke beloning.

17-09-2020

Bijzondere Duitse ontslagbescherming voor aanstaande moeders

Auteur: Anja Romijnders, werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (romijnders@strick.de)

In Duitsland geldt op basis van § 17 lid 1 Mutterschutzgesetz een vrijwel absoluut verbod op beëindiging van het dienstverband van een vrouw tijdens de zwangerschap en tot en met 4 maanden na de bevalling. Hieronder worden de details van deze regeling toegelicht.

29-05-2019

De Duitse bouwpremie: in tijden van lage rente de moeite waard

Auteur: Anja Romijnders, werkzaam als Rechtsanwältin bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (romijnders@strick.de)

De Europese Commissie heeft onlangs besloten Duitsland een met redenen omkleed advies te sturen voor het weigeren van een bouwpremie (Wohnungsbauprämie) aan grensarbeiders. Belastingplichtigen die in Duitsland werken en aan de Duitse inkomstenbelasting onderworpen zijn maar in een andere lidstaat of een EER-land wonen, worden met betrekking tot deze premie minder gunstig behandeld dan binnenlandse belastingplichtigen. Met name de jaarlijkse bouwspaarpremie wordt in principe alleen aan ingezetenen toegekend en kan enkel worden gebruikt voor de verwerving of bouw van een door de eigenaar bewoonde woning in Duitsland. Deze regels kunnen derhalve belastingplichtigen ervan weerhouden hun uit het Verdrag voortvloeiende rechten met betrekking tot het vrij verkeer van werknemers en de vrijheid van vestiging uit te oefenen. Als Duitsland binnen twee maanden geen maatregelen neemt, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de EU.

22-04-2019

Duitse werkgevers moeten personeel wijzen op vakantietegoed

Auteur: Anja Romijnders, werkzaam als Rechtsanwältin bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (romijnders@strick.de)

Duitse werkgevers moeten er voortaan bij hun medewerkers op aandringen dat deze hun nog niet aangevraagde wettelijke verlofdagen opnemen en er tevens op wijzen dat deze vakantiedagen anders komen te vervallen. Aldus een actueel principebesluit door het Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt, dat daarmee Duits recht in overeenstemming brengt met geldend EU-recht. Een automatisch verval van het recht op vakantie is hiermee van de baan. Voor de personeelsafdelingen van grote bedrijven betekent dit besluit ongetwijfeld een hoop extra werk – en sommige werknemers hebben in 2019 wellicht meer vakantiedagen dan verondersteld.

31-01-2019

Rechten en plichten van Duitse werknemers in geval van sneeuwchaos

Auteur: Anja Romijnders, als Rechtsanwältin werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (Romijnders@strick.de)

Code rood in Duitse en Oostenrijkse skigebieden, verschuivende sneeuwladingen op de daken van huizen, aanhoudend lawinegevaar en vooral geen enkele kans met auto of trein de weg terug naar huis te aanvaarden. Het nieuwe jaar is voor een groot aantal vakantiegangers begonnen met een onvrijwillige verlenging van het kerstverlof in de Alpen. In het Oostenrijkse plaatsje Saalbach-Hinterglemm waren in het eerste weekend na de jaarwisseling tijdelijk circa 12.000 wintersporters van de buitenwereld afgesloten, rond de helft van hen was afkomstig uit Duitsland. Zij moesten noodgedwongen hun reis naar huis – en hierdoor dus ook naar hun werk - één of meer dagen uitstellen.

05-03-2018

Nieuwe regels in de Duitse wet inzake de bescherming van de moeder

Auteur: Anja Romijnders, als Rechtsanwältin werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (romijnders@strick.de)

In Duitsland is per 1 januari 2018 de herziene wet inzake de bescherming van de moeder in werking getreden. Dit “Mutterschutzgesetz” bevat diverse nieuwe maatregelen om zwangere vrouwen en moeders beter te beschermen, ook vallen veel meer vrouwen onder het bereik van deze wet. De wetgever wil hiermee bevorderen dat vrouwen die in verwachting zijn beter in staat worden gesteld hun werkzaamheden voort te zetten zonder risico voor hun gezondheid of dat van hun (ongeboren) kind. In dit artikel wordt ingegaan op de meest relevante onderdelen van deze wet.