Bastiaan Didden

Bastiaan Didden

10-01-2023

Wijzigingsprotocol belastingverdrag Nederland-Duitsland: herziening pensioenbepaling bepaalde socialezekerheidsuitkeringen

Auteur: Bastiaan Didden, werkzaam bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland en tevens verbonden aan het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Op 1 januari 2023 is het wijzigingsprotocol van het belastingverdrag Nederland-Duitsland in werking getreden.(1) Het protocol behelst een drietal wijzigingen.(2) Een van de wijzigingen, artikel IV van het wijzigingsprotocol, ziet op de pensioenbepaling (artikel 17). Meer concreet heeft deze herziening betrekking op het heffingsrecht ter zake van bepaalde socialezekerheidsuitkeringen. Ten aanzien van deze uitkeringen komt het heffingsrecht nu toe aan het bronland. Aan de hand van een vergelijking tussen de situatie van vóór en na 1 januari 2023 zal deze specifieke wijziging in voorliggende bijdrage vanuit Nederlands oogpunt worden beschreven. Daarbij is vanzelfsprekend allereerst oog voor de achtergrond van deze herziening en de uitwerking in de praktijk, onder meer de vraag wat wordt verstaan onder ‘bepaalde’ socialezekerheidsuitkeringen?

31-05-2022

De digitale nomade: enkele fiscale aspecten en ontwikkelingen

Auteur: Bastiaan Didden, werkzaam bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland en tevens verbonden aan het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Inspelende op de actualiteit is de afgelopen periode in dit vakblad al ingegaan op de relevante fiscale, arbeidsrechtelijke en socialezekerheidsaspecten van de thuiswerkende grenswerker.(1) Een andere type hybride werkende is de digitale nomade. Het credo ‘working anywhere, anytime’ is op deze groep werkenden van toepassing.(2) In onderhavige bijdrage zal ik deze groep werkenden kort uitlichten, waarbij ik enkele fiscale aspecten en (Europese) ontwikkelingen op een rijtje zal zetten. Digitale nomade: wat kan er onder worden verstaan?

14-03-2022

Enkele highlights van de (hoog)lerarenbepaling

Auteur: Bastiaan Didden, werkzaam bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland en tevens verbonden aan het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

De (hoog)lerarenbepaling is een bijzondere verdragsbepaling, in die zin dat niet in ieder door Nederland gesloten belastingverdrag een dergelijke bepaling is opgenomen en als deze bepaling wel is opgenomen, de formulering ervan van verdrag tot verdrag kan verschillen. Bij verdragstoepassing is dus oplettendheid geboden. In de voorliggende bijdrage worden op hoofdlijnen enkele relevante wetenswaardigheden aangestipt ten aanzien van (hoog)leraren die in een ander land aan de slag gaan.(1)

01-07-2021

Onbeperkte voortzetting van een buitenlandse aanvullende pensioenregeling bij werken in Nederland?

Auteur: Bastiaan Didden, werkzaam bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland en tevens verbonden aan het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

In dit vakblad is al diverse malen aandacht besteed aan de belastingheffing over Nederlandse pensioenuitkeringen in België.(1) De casus die ik in deze bijdrage bespreek, ziet echter op een inbound-situatie in de opbouwfase. Het betreft een casus waarbij een Belgische werknemer onbeperkt (wat betreft tijdsduur) wenst te blijven deelnemen aan zijn Belgische aanvullende pensioenregeling tijdens het werken in Nederland. Op 9 april 2021 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in deze casus.(2) In onderhavige annotatie zal ik dit arrest en enkele voor de praktijk relevante wetenswaardigheden uitlichten.

29-05-2021

Na emigratie loon uit Nederland zonder werkzaamheden: in Nederland belastbaar loon?

Auteur: Bastiaan Didden, werkzaam bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland en tevens verbonden aan het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Na emigratie, loon uit Nederland ontvangen terwijl geen werkzaamheden meer worden verricht: sprake van in Nederland belastbaar loon? Dit beschrijft in steekwoorden de rechtsvraag die aan de orde was in een procedure bij Hof Amsterdam waarvan de uitspraak eind februari van dit jaar is gepubliceerd.(1) In voorliggende bijdrage zal deze procedure worden besproken. Naast een schets van de casus zullen enkele aspecten van deze uitspraak in een breder perspectief worden geplaatst.

29-10-2020

Gewijzigd besluit over onderlinge overlegprocedures bij internationale fiscale geschillen

Auteur: Bastiaan Didden, werkzaam bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland en tevens verbonden aan het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

In toenemende mate is er aandacht voor het onderwerp ‘internationale fiscale geschillenbeslechting’. Niet alleen op multilateraal en nationaal niveau, als één van de speerpunten van het BEPS-project en het Nederlandse fiscale verdragsbeleid, maar ook op bilateraal niveau.(1) Als voorbeeld van een bilaterale ontwikkeling kan worden gerefereerd aan de diverse onderlinge overlegprocedures die de afgelopen maanden zijn geïnitieerd tussen buurlanden om te komen tot een oplossing voor de fiscale behandeling van thuiswerkdagen voor grensarbeiders gedurende de COVID-19-periode.(2) De ontwikkelingen op internationaal (en Europees) niveau hebben voorts geleid tot wijzigingen op nationaal niveau. Zo is afgelopen zomer een geactualiseerde versie verschenen van het uit 2008 stammende beleidsbesluit ‘Onderlinge overlegprocedures’.(3) Het beleidsbesluit geeft vanuit Nederlands oogpunt een nadere praktische invulling aan de wijze waarop onderlinge overlegprocedures worden gevoerd. Onder meer wordt ingegaan op vragen als:

  • Wat is de grondslag voor het initiëren van een onderlinge overlegprocedure? en
  • Welke mogelijkheden zijn er indien een onderlinge overlegprocedure niet leidt tot overeenstemming?

In deze bijdrage worden aan de hand van het beleidsbesluit deze vragen besproken, en enkele andere praktische wetenswaardigheden.(4)

17-09-2020

Mandatory Disclosure Rules: een inschatting van de betekenis voor de global mobility-praktijk

Auteur: Bastiaan Didden, werkzaam bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland en tevens verbonden aan het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University. Dit artikel is op persoonlijke titel.

De meldingsplicht op grond van Europese richtlijn DAC 6, aangeduid als ‘Mandatory Disclosure Rules’ (MDR) kan een rol spelen op het gebied van global mobility. In deze bijdrage wordt een eerste inschatting gemaakt van de wijze waarop de global mobility-praktijk geraakt wordt door deze Mandatory Disclosure-regelgeving.

10-02-2020

Actuele (internationale) pensioenontwikkelingen: een overzicht

Auteur: Bastiaan Didden, werkzaam bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland en tevens verbonden aan het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Het vakgebied ‘pensioen’ is volop in beweging. Niet alleen op nationaal niveau, denk aan de concrete plannen voor de herziening van het Nederlandse pensioenstelsel, maar ook op Europees niveau is van ‘stilte’ geen sprake. In dit kader kan het PEPP niet onvermeld blijven, het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct, waarvan de regulerende verordening op 14 augustus 2019 in werking is getreden.(1) Zoals het er nu naar uitziet, is het de verwachting dat de eerste pensioenproducten met het ‘PEPP label’ rond 2022 op de Europese markt worden aangeboden. Met het PEPP wordt onder meer beoogd dat een deelnemer aan een PEPP daaraan kan blijven deelnemen in het geval hij zich in een andere lidstaat gaat vestigen.(2)

Inhakend op de actualiteit wordt in dit overzichtsartikel ingegaan op een aantal relevante, recente ontwikkelingen ten aanzien van grensoverschrijdend pensioen. Zo zal achtereenvolgens aandacht worden besteed aan de vervolgstappen wat betreft de doorontwikkeling van een Europees Pensioenregister en de actualiteiten op het terrein van internationale waardeoverdracht. Tot slot is er ook oog voor de nabije toekomst: wat staat voor 2020 op stapel? Aan de hand van een bespreking van de planningsbrief voor 2020 van het Ministerie van Financiën zal deze vraag worden beantwoord.

26-01-2018

De fiscale kwalificatie van Duitse wettelijke pensioenpremies van een naar Nederland gedetacheerde Duitse beroepsmilitair

Auteur: Bastiaan Didden LL.M., PhD Candidate, Faculty of Law, Department of Tax Law, Institute for Transnational and Euregional Cross Border Cooperation and Mobility / ITEM (bastiaan.didden@maastrichtuniversity.nl)

Op 10 november jl. heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch uitspraak gedaan in een, op het eerste gezicht, zeer specifieke casus.(1) Ondanks dit gegeven, strekt de relevantie van de uitspraak verder, zo moet de uitspraak mijns inziens voor het ministerie van Financiën wellicht aanleiding geven voor een aanvulling van de kwalificatiebeoordeling van buitenlandse pensioenstelsels. Alvorens in te gaan op de betekenis van de uitspraak van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, zullen allereerst de voorliggende feiten worden beschreven.