Bastiaan Didden

Bastiaan Didden

07-03-2024

Extraterritoriale kosten: uitgelicht want ietwat onderbelicht?

Auteur: Bastiaan Didden, werkzaam bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland en tevens verbonden aan het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Van oudsher wordt veel aandacht besteed aan de 30%-regeling, zo ook in dit vakblad. Niet geheel verrassend gezien de vele wijzigingen die deze regeling heeft ondergaan in de recente jaren. In deze bijdrage ga ik in op de andere ‘ET-variant’: de regeling voor vergoeding van de werkelijke extraterritoriale kosten (ET-kosten) zoals opgenomen in artikel 31a, lid 2, aanhef en onderdeel e Wet LB 1964. In de praktijk kan niet alleen worden teruggevallen op deze wetsbepaling, ook een besluit, het Handboek Loonheffingen en kennisgroepstandpunten bevatten relevante informatie.(1) In deze korte bijdrage licht ik enkele highlights van de ET-kostenregeling uit. Daarbij worden actuele en relevante wetenswaardigheden meegenomen.(2)

15-09-2023

Publicatie kennisgroepstandpunten en WOO-verzoeken: nieuwe inzichten op het terrein van internationaal wonen en/of werken? (deel 2)

Auteur: Bastiaan Didden, werkzaam bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland en tevens verbonden aan het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven

In de juli-editie van dit vakblad is het eerste deel van een tweeluik verschenen over de tot dusver gepubliceerde kennisgroepstandpunten en WOO-verzoeken (Wet Open Overheid) van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën op het terrein van internationaal wonen en werken. Daarbij is ook ingegaan op de achtergronden met betrekking tot de publicatie ervan en de werking van kennisgroepen. Afgelopen zomerperiode zijn weer diverse nieuwe relevante kennisgroepstandpunten in vraag & antwoord-vorm (V&A) en WOO-verzoeken gepubliceerd.(1) In deze overzichtsbijdrage licht ik deze kort uit, waarbij ook oog is voor relevante actualiteiten. De bijdrage is inhoudelijk afgesloten op 3 september 2023.(2)

30-06-2023

Publicatie kennisgroepstandpunten en WOO-verzoeken: nieuwe inzichten op het terrein van internationaal wonen en/of werken? (deel 1)

Auteur: Bastiaan Didden, werkzaam bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland en tevens verbonden aan het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven (bmm.didden@belastingdienst.nl)

Het zal de meeste lezers van dit vakblad niet zijn ontgaan dat met ingang van 1 april 2023 standpunten van kennisgroepen van de Belastingdienst online worden gepubliceerd. Deze standpunten geven nader invulling aan de fiscale wet- en regelgeving en zijn beoogd als handreiking voor de praktijk. Daarnaast zijn eind maart en eind mei van dit jaar documenten/memo’s gepubliceerd naar aanleiding van een verzoek op de Wet Open Overheid (WOO). Het betreft documenten die onder meer zien op artikel 15, artikel 18 en artikel 19 OESO-Modelverdrag. In een tweeluik neem ik u in vogelvlucht mee in de tot dusver gepubliceerde standpunten en documenten op het vlak van internationaal wonen en werken. Ik stip de belangrijkste aandachtspunten voor de praktijk kort aan en sta daarbij ook stil bij de betekenis en leg waar nodig linkjes met andere actualiteiten.

19-05-2023

De uitdagende wereld van internationale arbeid vervat in een rapport

Auteur: Bastiaan Didden, werkzaam bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland en tevens verbonden aan het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Op 15 februari 2023 is op een themabijeenkomst voor belastingadviseurs en salarisadministrateurs door de Belastingdienst het rapport ‘buitenlandse arbeidskrachten en loonheffingen’ gepresenteerd.(1) In dit rapport wordt mede aan de hand van een centrale casus en vele praktijkvoorbeelden beschreven welke fiscale, sociaalzekerheidsrechtelijke en invorderingsaspecten om de hoek komen kijken als een in het buitenland gevestigde werkgever actief wordt in Nederland. Zowel vanuit nationaal alsook vanuit internationaal oogpunt. In deze bijdrage worden de belangrijkste take-aways op ‘heffingsvlak’ aangestipt.

10-01-2023

Wijzigingsprotocol belastingverdrag Nederland-Duitsland: herziening pensioenbepaling bepaalde socialezekerheidsuitkeringen

Auteur: Bastiaan Didden, werkzaam bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland en tevens verbonden aan het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Op 1 januari 2023 is het wijzigingsprotocol van het belastingverdrag Nederland-Duitsland in werking getreden.(1) Het protocol behelst een drietal wijzigingen.(2) Een van de wijzigingen, artikel IV van het wijzigingsprotocol, ziet op de pensioenbepaling (artikel 17). Meer concreet heeft deze herziening betrekking op het heffingsrecht ter zake van bepaalde socialezekerheidsuitkeringen. Ten aanzien van deze uitkeringen komt het heffingsrecht nu toe aan het bronland. Aan de hand van een vergelijking tussen de situatie van vóór en na 1 januari 2023 zal deze specifieke wijziging in voorliggende bijdrage vanuit Nederlands oogpunt worden beschreven. Daarbij is vanzelfsprekend allereerst oog voor de achtergrond van deze herziening en de uitwerking in de praktijk, onder meer de vraag wat wordt verstaan onder ‘bepaalde’ socialezekerheidsuitkeringen?

31-05-2022

De digitale nomade: enkele fiscale aspecten en ontwikkelingen

Auteur: Bastiaan Didden, werkzaam bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland en tevens verbonden aan het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Inspelende op de actualiteit is de afgelopen periode in dit vakblad al ingegaan op de relevante fiscale, arbeidsrechtelijke en socialezekerheidsaspecten van de thuiswerkende grenswerker.(1) Een andere type hybride werkende is de digitale nomade. Het credo ‘working anywhere, anytime’ is op deze groep werkenden van toepassing.(2) In onderhavige bijdrage zal ik deze groep werkenden kort uitlichten, waarbij ik enkele fiscale aspecten en (Europese) ontwikkelingen op een rijtje zal zetten. Digitale nomade: wat kan er onder worden verstaan?

14-03-2022

Enkele highlights van de (hoog)lerarenbepaling

Auteur: Bastiaan Didden, werkzaam bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland en tevens verbonden aan het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

De (hoog)lerarenbepaling is een bijzondere verdragsbepaling, in die zin dat niet in ieder door Nederland gesloten belastingverdrag een dergelijke bepaling is opgenomen en als deze bepaling wel is opgenomen, de formulering ervan van verdrag tot verdrag kan verschillen. Bij verdragstoepassing is dus oplettendheid geboden. In de voorliggende bijdrage worden op hoofdlijnen enkele relevante wetenswaardigheden aangestipt ten aanzien van (hoog)leraren die in een ander land aan de slag gaan.(1)

01-07-2021

Onbeperkte voortzetting van een buitenlandse aanvullende pensioenregeling bij werken in Nederland?

Auteur: Bastiaan Didden, werkzaam bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland en tevens verbonden aan het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

In dit vakblad is al diverse malen aandacht besteed aan de belastingheffing over Nederlandse pensioenuitkeringen in België.(1) De casus die ik in deze bijdrage bespreek, ziet echter op een inbound-situatie in de opbouwfase. Het betreft een casus waarbij een Belgische werknemer onbeperkt (wat betreft tijdsduur) wenst te blijven deelnemen aan zijn Belgische aanvullende pensioenregeling tijdens het werken in Nederland. Op 9 april 2021 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in deze casus.(2) In onderhavige annotatie zal ik dit arrest en enkele voor de praktijk relevante wetenswaardigheden uitlichten.

29-05-2021

Na emigratie loon uit Nederland zonder werkzaamheden: in Nederland belastbaar loon?

Auteur: Bastiaan Didden, werkzaam bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland en tevens verbonden aan het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Na emigratie, loon uit Nederland ontvangen terwijl geen werkzaamheden meer worden verricht: sprake van in Nederland belastbaar loon? Dit beschrijft in steekwoorden de rechtsvraag die aan de orde was in een procedure bij Hof Amsterdam waarvan de uitspraak eind februari van dit jaar is gepubliceerd.(1) In voorliggende bijdrage zal deze procedure worden besproken. Naast een schets van de casus zullen enkele aspecten van deze uitspraak in een breder perspectief worden geplaatst.

29-10-2020

Gewijzigd besluit over onderlinge overlegprocedures bij internationale fiscale geschillen

Auteur: Bastiaan Didden, werkzaam bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland en tevens verbonden aan het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

In toenemende mate is er aandacht voor het onderwerp ‘internationale fiscale geschillenbeslechting’. Niet alleen op multilateraal en nationaal niveau, als één van de speerpunten van het BEPS-project en het Nederlandse fiscale verdragsbeleid, maar ook op bilateraal niveau.(1) Als voorbeeld van een bilaterale ontwikkeling kan worden gerefereerd aan de diverse onderlinge overlegprocedures die de afgelopen maanden zijn geïnitieerd tussen buurlanden om te komen tot een oplossing voor de fiscale behandeling van thuiswerkdagen voor grensarbeiders gedurende de COVID-19-periode.(2) De ontwikkelingen op internationaal (en Europees) niveau hebben voorts geleid tot wijzigingen op nationaal niveau. Zo is afgelopen zomer een geactualiseerde versie verschenen van het uit 2008 stammende beleidsbesluit ‘Onderlinge overlegprocedures’.(3) Het beleidsbesluit geeft vanuit Nederlands oogpunt een nadere praktische invulling aan de wijze waarop onderlinge overlegprocedures worden gevoerd. Onder meer wordt ingegaan op vragen als:

  • Wat is de grondslag voor het initiëren van een onderlinge overlegprocedure? en
  • Welke mogelijkheden zijn er indien een onderlinge overlegprocedure niet leidt tot overeenstemming?

In deze bijdrage worden aan de hand van het beleidsbesluit deze vragen besproken, en enkele andere praktische wetenswaardigheden.(4)