Kurt van Heerewaarden

Kurt van Heerewaarden

08 december 2017

Niet kwalificeren valt soms te prefereren.....

Auteur: Mr K.A. van Heerewaarden, Senior Manager bij Van Oers International te Breda (k.vheerewaarden@vanoers.nl)

De invoering van de regels voor de kwalificerende belastingplicht per 1 januari 2015 heeft het voor de belastingplichtige niet eenvoudiger gemaakt om de rente van zijn niet in Nederland gelegen eigen woning in aftrek te brengen. In de praktijk blijkt overigens dat te snel (alleen) gekeken wordt naar de rente-aftrek, terwijl dit niet in alle gevallen fiscaal optimaal is. We kijken in deze bijdrage naar de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De conclusie is dat de aangifte voor buitenlands belastingplichtigen maatwerk betreft.

30 juni 2017

Nieuwe circulaire heft eindelijk discriminatie op van Belgische grensarbeider met kinderen

Auteur: Mr K.A. van Heerewaarden, senior belastingadviseur bij Van Oers International te Breda (k.vheerewaarden@vanoers.nl)

In de Belgische fiscale wetgeving neemt de belastingvrije som toe naarmate men meer kinderen (ten laste) heeft. Ingeval van gehuwden of wettelijke samenwonende partners wordt deze verhoging toegekend aan degene met het hoogste inkomen. Is dit degene met inkomen dat vrijgesteld is van belastingheffing door het werken buiten België (grensarbeider), dan gaat zo het effectieve voordeel verloren. In een vorige maand gepubliceerde circulaire wordt, vooruitlopend op een aanpassing van de wet, na vele jaren van procederen deze strijdigheid met het Europese recht opgelost. We schetsen hierna kort het probleem, gevolgd door de (lange) juridische weg die uiteindelijk dan toch geresulteerd heeft in een oplossing voor de grensarbeider. We besluiten met de mogelijkheden en het financieel belang die er nog bestaan ten aanzien van oudere jaren.