Kerstin van de Ven

Kerstin van de Ven

05-07-2019

Wonen in Nederland en schenken van onroerend goed in Duitsland

Auteur: Mr. Dr. Kerstin M.L.L. van de Ven, verbonden aan Maastricht University en aan Athena Advies en Praktijk (kerstin.vandeven@maastrichtuniversity.nl)

In deze bijdrage staat centraal de grensoverschrijdende schenking door een in Nederland woonachtige schenker in verband met in Duitsland gelegen onroerend goed. Daarbij wordt met name ingegaan op de gevolgen van schenking van een eigen woning door ouders aan kinderen. Zijdelings komt ook de schenking aan derden ter sprake.

22-04-2019

Wonen in Nederland en schenken van onroerend goed in België

Auteur: Mr. Dr. Kerstin M.L.L. van de Ven, verbonden aan Maastricht University en aan Athena Advies en Praktijk (kerstin.vandeven@maastrichtuniversity.nl)

In deze bijdrage staat de grensoverschrijdende schenking door een in Nederland woonachtige schenker in verband met onroerend goed in België centraal . Daarbij wordt met name ingegaan op de gevolgen van schenking van een eigen woning door ouders aan kinderen. Zijdelings komt ook de schenking aan derden ter sprake.

08-12-2017

Fiscale gevolgen van finale verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden in het Vlaams Gewest

Auteur: Mr. dr. Kerstin M.L.L. van de Ven, verbonden aan Maastricht University en aan Athena Advies en Praktijk (kerstin.vandeven@maastrichtuniversity.nl)

Een finaal verrekenbeding wordt in Nederland regelmatig gebruikt in huwelijkse voorwaarden waarin uitsluiting van gemeenschap van goederen is opgenomen. Bij ontbinding van het huwelijk zorgt een wederkerig finaal verrekenbeding er voor dat toch vermogensverschuivingen plaats vinden. De minder vermogende echtgenoot krijgt zo een vordering op de meer vermogende echtgenoot, in die mate alsof wel gemeenschap van goederen zou bestaan. In navolging van deze Nederlandse ‘verrekenbedingenpraktijk’ is men ook in België huwelijkscontracten op gaan stellen met finale verrekenbedingen. En die hebben soms verder strekkende gevolgen dan de verrekenbedingen in Nederland. In deze bijdrage wordt ingegaan op de vraag welke fiscale gevolgen in het Vlaams Gewest aan finale verrekenbedingen zijn verbonden.

26-10-2017

Wijzigingen in het Belgisch erfrecht 2017

Auteur: Mr. Dr. Kerstin M.L.L. van de Ven, verbonden aan de Universiteit Maastricht en aan Athena Advies en Praktijk (kerstin.vandeven@maastrichtuniversity.nl)

Op 1 september 2017 werd de Wet tot wijziging van het Belgisch Burgerlijk Wetboek wat betreft de erfenissen en giften in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.(1) De nieuwe regels treden pas in werking op 1 september 2018 en zijn van toepassing op nalatenschappen die vanaf die datum open vallen. Tot die tijd blijven de huidige regels gelden. Het overgangsrecht is echter al direct - met ingang van 1 september 2017 - in werking getreden. Daarmee moet worden voorkomen dat burgers ná 1 september 2018 worden geconfronteerd met een onbedoelde uitwerking van een eerder gemaakt testament of een gedane gift. In deze bijdrage wordt op enkele wijzigingen in het nieuwe Belgische erfrecht ingegaan.

29-05-2017

Internationale nalatenschappen, internationale huwelijken en de belastingen: hoe loopt dat nu?

Auteur: Mr. dr. K.M.L.L. van de Ven, werkzaam bij Maastricht University (kerstin.vandeven@maastrichtuniversity.nl)

Op 29 januari 2019 wijzigen de Nederlandse regels over bevoegdheid, wetsconflicten, erkenning en tenuitvoerlegging inzake het toepasselijke huwelijksvermogensrecht en het recht inzake de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen.(1) Vanaf dat moment gelden voor de achttien lidstaten(2) die de Europese huwelijksvermogensrechtverordening en verordening voor geregistreerde partners hebben getekend, een uniform stelsel van regels van internationaal privaatrecht. Deze wijziging betekent een voorlopige afronding van de in 2011 door de Europese Commissie gelanceerde voorstellen tot invoering van een uniform conflictenrecht voor het huwelijksvermogensrecht en het vermogensrecht voor geregistreerde partners.

Reeds eerder, per 17 augustus 2017, is in alle lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken, de Europese Erfrechtverordening van toepassing geworden. De eerste ervaringen zijn daarmee opgedaan.(3)