Torsten Viebahn

Torsten Viebahn

31-05-2022

Schriftelijkheidsvereiste bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten: voldoet ingescande handtekening?

Auteur: Torsten Viebahn, Rechtsanwalt & Fachanwalt für Arbeitsrecht werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

In Duitsland gelden strenge eisen wat betreft de ondertekening van officiële documenten. In de hieronder besproken zaak stelt een werknemer dat er in plaats van een tijdelijke arbeidsovereenkomst een arbeidsverhouding voor onbepaalde tijd bestaat omdat er niet rechtsgeldig zou zijn ondertekend. De werkgever had een ingescande, dus geen originele handtekening, gebruikt. Voldoet een ingescande handtekening aan het schriftelijkheidsvereiste?

08-12-2021

Prozessarbeitsverhältnis - wat is het en wanneer ontstaat het?

Auteur: Torsten Viebahn, Rechtsanwalt & Fachanwalt für Arbeitsrecht, werkzaam bij Strick Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

Als in Duitsland werknemers hun ontslag aanvechten, wordt soms het middel van een 'Prozessarbeitsverhältnis' ingezet, een dienstverband voor de periode dat de procedure loopt. Werkgevers bieden een dergelijke Prozessarbeitsverhältnis aan om risico's op ingebrekeblijving achteraf te verminderen. Het Bundesarbeitsgericht heeft onlangs een arrest gewezen over de rechten en plichten die bij een Prozessarbeitsverhältnis bestaan.

29-10-2021

Thuiswerken en arbeidsongevallen

Auteur: Torsten Viebahn, Rechtsanwalt & Fachanwalt für Arbeitsrecht, werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

Thuiswerken wordt (ook in Duitsland) steeds belangrijker in de gedigitaliseerde arbeidswereld. Er bestaat nog steeds geen wettelijk recht voor werknemers om thuis te werken, maar in het politieke debat wordt hier wel al op aangedrongen. Bij de invoering van thuiswerk rijzen een flink aantal juridische vragen. Vanzelfsprekend moet ook bij het thuiswerken de gegevensbescherming in acht worden genomen en spelen aspecten van de wetgeving inzake gezondheid en veiligheid op het werk ook een rol. De vraag of een ongeval in een thuiswerksituatie als een arbeidsongeval moet worden aangemerkt, heeft de rechtspraak herhaaldelijk beziggehouden.

16-09-2021

Gevolgen van het eerste mobiliteitspakket van de EU voor transportondernemingen

Auteur: Torsten Viebahn, Rechtsanwalt & Fachanwalt für Arbeitsrecht (viebahn@strick.de) werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater

Reeds op 8 juli 2020 is het EU-Mobiliteitspakket I aangenomen. Het mobiliteitspakket heeft ten aanzien van de toegang tot de markt, vestigingseisen en rij- en rusttijden van vrachtwagenchauffeurs grote wijzigingen met zich meegebracht. Hoewel het merendeel van de wijzigingen pas begin 2022 in werking treedt, is een aantal wijzigingen nu al ingegaan. Transportbedrijven en andere logistieke ondernemingen doen er goed aan zich in te stellen op omvangrijke wijzigingen.

28-05-2021

Onderzoek tegen werknemer wegens compliance-schendingen: vergoeding van advocaatkosten

Auteur: Torsten Viebahn, Rechsanwalt & Fachanwalt für Arbeitsrecht bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

In het Duitse arbeidsrecht geldt het principe dat er geen vergoeding plaatsvindt van buitengerechtelijke gemaakte advocaatkosten. Dit uitgangspunt geldt ook in arbeidsrechtelijke procedures in eerste instantie. Het Bundesarbeitsgericht (Duitse hoogste arbeidsrechtelijke instantie, BAG) heeft nu in een recente uitspraak (29-04-2021, zaaknummer 8 AZR 276/20) uiteengezet onder welke omstandigheden bij wijze van uitzondering een vergoeding van de kosten toch mogelijk is.

11-03-2021

Bundesarbeitsgericht: "Crowdworker" heeft status van werknemer

Auteur: Torsten Viebahn, Rechtsanwalt / Fachanwalt für Arbeitsrecht (viebahn@strick.de) bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater

Crowdworkers zijn personen die opdrachten aannemen via een crowdsourcing platform. Op 1 december 2020 heeft het Duitse Bundesarbeitsgericht besloten dat deze crowdworkers onder bepaalde omstandigheden als werknemers moeten gelden. Dit heeft verstrekkende gevolgen. Als sprake is van een dienstverband heeft de betrokkene recht op betaald verlof, loondoorbetaling bij ziekte, ontslagbescherming etc. Bovendien zijn er ook gevolgen op het vlak van arbeidsrecht en sociale verzekeringen.

13-12-2020

Nieuwe premiegrenzen (Beitragsbemessungsgrenzen) vanaf 2021

Auteur: Torsten Viebahn, werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

Wat zijn Beitragsbemessungsgrenzen, de premiegrenzen, eigenlijk? Hoe hoog zijn deze? Waarom worden ze ieder jaar aangepast? Deze vragen worden onderstaand beantwoord.

29-10-2020

Arbeitnehmerüberlassung - nieuw minimumloon van toepassing

Auteur: Torsten Viebahn, werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

Wat betreft de Duitse Arbeitnehmerüberlassung, de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten, is een nieuw minimumloon van toepassing. Deze bindende minimumlonen in de uitzend-/detacheringsbranche zijn onlangs opnieuw vastgelegd. Het betreft hier het minimumloon in de uitzendbranche.

28-05-2020

Terbeschikkingstelling van werknemers in de Duitse bouw

Auteur: Torsten Viebahn, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

In Duitsland is het Arbeitnehmerüberlassungsgesetz leidend als het gaat om terbeschikkingstelling van werknemers. Deze regels zijn streng. Voor het uitlenen van werknemers is een vergunning nodig. De Bundesagentur für Arbeit controleert de uitvoering en kan boetes opleggen. Voor de bouw gelden specifieke regels. Uitlening voor Baunebengewerbe, zoals installatie en afbouw, is mogelijk, maar voor Bauhauptgewerbe geldt als hoofdregel een verbod op terbeschikkingstelling, met name als het gaat om bouwwerkzaamheden die door arbeiders worden verricht. Hierop gelden echter diverse uitzonderingen. Op de hoofdregels en de uitzonderingen wordt in deze bijdrage nader ingegaan.

24-04-2020

De mogelijkheden voor werktijdverkorting in Duitsland

Auteur: Torsten Viebahn, werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

Als de werkgever zijn werknemers buiten zijn schuld om, op grond van technische redenen, niet meer kan laten werken, of als de voortzetting van het bedrijf wegens gebrek aan opdrachten of afzet zinloos wordt, dan kan in Duitsland werktijdverkorting worden ingevoerd. In onderstaande bijdrage wordt ingegaan op de voorwaarden en procedures.