Dennis Reins

Dennis Reins

24-04-2020

Belasting- en inhoudingsplicht voor buitenlandse werknemers

Auteur: mr. Dennis Reins, Werkzaam bij TTT-Group te Amsterdam

In deze bijdrage wordt de belasting- en inhoudingsplicht behandeld van in het buitenland woonachtige werknemers die in Nederland komen werken voor een Nederlandse werkgever (rechtstreeks dienstverband), of werkzaam zijn bij een Nederlands concernonderdeel terwijl de werknemer elders bij een buitenlandse groepsentiteit in dienst is. Er wordt hierbij gekeken naar de nationale wet- en regelgeving (waaronder beleid, zoals vervat in het Handboek Loonheffingen) en, indien van toepassing, belastingverdragen (OESO Modelverdrag).

11-12-2019

Landenreeks: Hong Kong

Auteur: Mr. D. Reins, werkzaam bij TTT-Group te Amsterdam (dennis.reins@ttt-group.com)

Dit artikel behandelt de individuele inkomstenbelasting in Hong Kong. Vanwege de bijzondere relatie met China en het Engelse verleden van Hong Kong, is deze Speciale bestuurlijke regio van China een bijzondere jurisdictie. De regelgeving is er in het algemeen toegankelijker en minder belemmerend, waardoor veel internationale bedrijven die in Azië handel drijven of daar anderszins bedrijfsmatige activiteiten ontplooien, met een of meerdere entiteiten in Hong Kong gevestigd zijn.

05-07-2019

Box 3: verhouding tot buitenlandse heffingssystematiek en dividendbelasting

Auteur: Mr. D. Reins, werkzaam bij TTT-Group te Amsterdam (dennis.reins@ttt-group.com)

In deze bijdrage ga ik in op de wijze van heffing in Box 3 en de internationale aspecten hiervan voor toepassing van een belastingverdrag. Niet zozeer wordt ingegaan op de vraag of en in hoeverre de heffingssystematiek zich verhoudt met het EU recht, maar juist hoe deze zich verhoudt tot de heffingssystematiek in andere landen. Ik bekijk hoe de Nederlandse belastingheffing op inkomsten uit sparen en beleggen afwijkt van meer universeel toegepaste heffingsconcepten die worden toegepast door andere landen. Het gaat er dan om hoe belastingheffing in andere (verdrags)land uitpakt voor belastingplichtigen die inkomsten uit sparen en beleggen genieten. Naast dat wordt ingegaan op de verdeling van heffingsrechten van diverse inkomsten en wordt tevens enige aandacht besteed aan de inhouding en verrekening van dividendbelasting.

08-03-2019

Landenreeks: India

Auteurs: Mr. D. Reins en Neha Mohan LLM, beiden werkzaam bij TTT-Group te Amsterdam

Dit artikel gaat in op belangrijke aspecten van de individuele inkomstenbelasting in India. Wij menen dat India een belangrijk land is om in deze serie op te nemen, zeker gezien de toename van grensoverschrijdende arbeid de afgelopen jaren van en naar India.

31-01-2019

Landenreeks: Verenigde Staten

Auteur: mr. D. Reins, partner bij TTT-Group te Amsterdam (dennis.reins@ttt-group.com)

Dit is het eerste artikel in een reeks van artikelen waarin we beknopt ingaan op een aantal essentialia betreffende de nationale wetgeving voor met name de inkomstenbelasting en sociale zekerheid. De bedoeling van deze landenreeks is om lezers bewust te maken van uiteenlopende uitgangspunten en concepten die verschillende landen hanteren in hun nationale wetgeving. Daarbij hebben we naar landen gekeken waarmee veel grensoverschrijdende arbeid plaatsvindt. Het voert natuurlijk te ver om op het voornoemde te uitgebreid in te gaan, we belichten vooral belangrijke uitgangspunten van inwonerschap, basisprincipes van het fiscale inkomstenbelastingstelsel en belastingheffing over arbeidsinkomen, vermogen en onroerend goed. Kortom, onderwerpen waar je gauw tegenaan loopt wanneer iemand gaat werken en/of wonen in een ander land. Daarbij kijken we ook naar de wisselwerking van de buitenlandse wet- en regelgeving met de Nederlandse wet- en regelgeving, alsmede de uitwerking van de betreffende nationale regelingen met inachtneming van belastingverdragen. Hoewel de fiscaliteit de meeste aandacht krijgt, zal ook kort worden ingegaan op de sociale zekerheid op nationaal alsmede op verdragsniveau.

In deze bijdrage staan de Verenigde Staten (VS) centraal. Omdat de VS voor Nederland een zeer belangrijk land is en de betreffende fiscaliteit nogal complex, is dit een lijvigere bijdrage geworden dan wat men normaal mag verwachten in deze landenreeks.

05-11-2018

Conserverende aanslag bij emigratie naar een verdragsland

Auteur: mr. Dennis Reins, partner bij TTT-Group te Amsterdam (dennis.reins@ttt-group.com)

De afgelopen jaren zijn er diverse uitspraken geweest inzake de conserverende aanslag terzake van pensioen- en lijfrenteaanspraken waardoor de jurisprudentie al redelijk is uitgekristalliseerd in de tussentijd. Zo was er onlangs weer een uitspraak, deze keer van Rechtbank Zeeland-West-Brabant(1) over een Nederlandse belastingplichtige die naar de Filippijnen was geëmigreerd in 2013. Aldus na 15 juli 2009, wat geldt als een belangrijke datum vanwege op 19 juni 2009 gewezen arresten van de Hoge Raad over de rechtsgeldigheid van conserverende aanslagen voor pensioenen en lijfrenten onder belastingverdragen. In dit artikel behandel ik deze uitspraak en zal tegelijkertijd dieper ingaan op eerder gewezen relevante jurisprudentie, vooral ten aanzien van pensioen.

16-04-2018

BEPS: de vaste inrichting en de vertegenwoordiger

Auteur: mr. D. Reins, werkzaam bij TTT-Group te Amsterdam (dennis.reins@ttt-group.com)

In dit vakblad is nog maar beperkt aandacht geschonken aan de ontwikkelingen die het gevolg zijn van maatregelen rond Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Omdat deze ook hun invloed hebben op de fiscaliteit rondom grensoverschrijdende werknemers is het de hoogste tijd om hier weer eens iets over te schrijven. Van belang zijn dan vooral de wijzigingen en uitbreiding ten aanzien van de definitie van de vaste inrichting (VI) en vaste vertegenwoordiger (VV) en het zogenaamde multilaterale instrument (MLI) dat tot versnelde implementatie kan leiden van verdragswijzigingen. Het moment waarop de directe impact van de ontwikkelingen echt tastbaar zal worden, komt steeds dichterbij, zo dit niet reeds het geval is. In dit artikel wordt nader ingegaan op deze aspecten.

30-06-2017

Stamrechtuitkeringen in internationaal verband

Auteur: mr. D. Reins, werkzaam bij TTT-Group te Amsterdam (dennis.reins@ttt-group.com)

Heel recent zijn twee arresten gewezen over de belastbaarheid van stamrechtuitkeringen in internationaal verband. In beide zaken ging het om een belastingplichtige die gedurende zijn dienstverband in de Verenigde Staten heeft gewerkt en ten tijde van de stamrechtuitkering fiscaal inwoner van Nederland was. Met deze arresten schept de Hoge Raad verdere duidelijkheid over de belastbaarheid van stamrechtuitkeringen.

29-05-2017

Salarisnormen voor buitenlandse werknemers in Nederland (deel 1)

Auteurs: mr. N. Kurt en mr. D. Reins. Mr. N. Kurt is werkzaam bij Expat Management Group in Amsterdam (kurt@expatmanagementgroup.com) (Immigratie). Mr. D. Reins is werkzaam bij TTT-Group te Amsterdam (dennis.reins@ttt-group.com) (Fiscaal).

Zowel voor immigratiedoeleinden als voor de 30%-regeling wordt gebruik gemaakt van een salarisnorm. Het achterliggende idee is dat dit een passend criterium is om de doelstellingen van de betreffende regelingen te bereiken om hooggekwalificeerde en specifiek deskundige werknemers naar Nederland te halen. Bij de toepassing van de salarisnorm wordt verder onderscheid gemaakt op basis van leeftijd, zo is de leeftijd van 30 jaar bijvoorbeeld belangrijk. Ondanks de bestaande gelijkenissen, is het loonbegrip dat wordt gebruikt voor de kennismigranten- c.q. ICT-regeling en de 30%-regeling op een aantal belangrijke onderdelen behoorlijk afwijkend. In dit tweeluik wordt nader ingegaan op de salarisnorm voor immigratiedoeleinden (kennismigrant- en ICT-regeling) enerzijds en de 30%-regeling anderzijds. In het eerste deel worden op beknopte wijze de salarisnormen behandeld voor niet-EU onderdanen die als kennismigrant of arbeidsmigrant bij een Nederlandse werkgever komen werken. In het volgende nummer staat de salarisnorm voor de 30%-regeling centraal en worden de verschillen met migratiewetgeving benadrukt.

31-03-2017

De X-zaak: hypotheekrenteaftrek voor 60% belaste niet-inwoner

Auteur: mr. D. Reins, werkzaam bij TTT-Group te Amsterdam (dennis.reins@ttt-group.com)

Zoals reeds kort in het vorige nummer benoemd, heeft het Europese Hof van Justitie (HvJEU) op 9 februari jl. door de Hoge Raad gestelde prejudiciële vragen beantwoord in een zaak waar de vrijheid van vestiging in het geding was. De uitspraak is heel belangrijk voor de internationale praktijk omdat het weer een nadere ontwikkeling is van de Schumackerdoctrine en daarmee verdere duidelijkheid brengt of en, zo ja, in welke mate EU lidstaten belastingvoordelen moeten toekennen aan niet-inwoners die niet in die lidstaten wonen, maar wel arbeidsinkomen eruit genieten.