Carlo Douven

Carlo Douven

23-10-2019

Benelux gaat fiscale fraude beter bestrijden

Nederland gaat intensiever samenwerken met België en Luxemburg om fiscale fraude aan te pakken. Men gaat beter informatie uitwisselen en fraudeverschijnselen gezamenlijk detecteren. Ook zullen er strategische overleggen gevoerd worden.

Bron: Ministerie van Financiën, 16 oktober 2019

22-10-2019

België vult circulaire afkoop PEB aan

Op 21 december 2017 heeft België een circulaire gepubliceerd betreffende de uitfasering pensioen in eigen beheer in Nederland. De gevolgen voor de omzetting van het pensioen in een oudedagsverplichting zijn nu ook in de circulaire opgenomen.

Bron: Belgische Ministerie van Financiën, 18 oktober 2019

19-10-2019

Aanpassing definitie Vaste inrichting ook in BvdB

In het BvdB 2001 zal per 2020 de definitie van het begrip vaste inrichting worden aangepast, net als in de IB, LB en Vpb. De nieuwe definitie van het VI-begrip sluit aan bij het OESO-commentaar uit 2017. Evt. toekomstige aanpassingen van het OESO-commentaar werken niet automatisch door.

Bron: Nota naar aanleiding van het Verslag OFM 2020, 18 oktober 2019

19-10-2019

Afrekenverplichting saldolijfrenten en buitenlandse pensioenen

De afrekenverplichting voor buitenlandse pensioenen ultimo 2020 gaat niet door. De bestaande overgangsregeling blijft bestaan. De afrekenverplichting over het rentebestanddeel bij echte saldolijfrenten gaat wel door. Dat kan tot internationale complicaties leiden.

Bron: Nota naar aanleiding van het Verslag BP 2020, 18 oktober 2019

21-10-2019

Pensioen Wereldbank is deels vrijgesteld

Een inwoner van Nederland geniet in 2010 een pensioen van de Wereldbank dat is opgebouwd tussen 1979 en 1999. De Hoge Raad splitst het pensioen opgebouwd voor 1 januari 1995 en erna. Voor het eerste deel geldt een vrijstelling en voor het tweede deel de saldomethode.

Bron: Hoge Raad, 18 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1596

18-10-2019

Nieuwe belastingverdrag met Ierland naar Parlement

Het nieuwe belastingverdrag met Ierland is ter stilzwijgende goedkeuring aangeboden aan de Tweede Kamer. Bij de al bekende tekst zit nu ook een toelichtende nota. Het verdrag is geactualiseerd. Met name het pensioenartikel is gewijzigd.

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken, 16 oktober 2019

17-10-2019

Aanpak bevorderen rechtmatige export WW

Het oneigenlijk gebruik bij de export van ww-uitkeringen wordt aangepakt, maar moet binnen de EU-regels blijven. Er worden maatregelen genomen om instroom te voorkomen, strenger toezicht voorafgaand aan de export en meer samenwerking met buitenlandse organen.

Bron: Ministerie van SZW, 14 oktober 2019

16-10-2019

FATCA en Certificate of Loss of Nationality

De aangifteverplichtingen in de VS voor inwoners van Nederland met ook de Amerikaanse nationaliteit kan worden voorkomen door afstand te doen van deze nationaliteit en over verstreken jaren aangifte te doen. In een brief wordt de stand van zaken toegelicht.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 oktober 2019

15-10-2019

Voorstel wijziging WLZ en no deal Brexit

Nederland en het VK gaan nationaal wetgeving invoeren om tot 12 maanden na de Brexit dubbele of geen zorgverzekering te voorkomen. Een paar maanden na de Brexit wil men recht op zorg blijven geven op basis van EU-regels en een vangnet creëren voor ongewenste situaties.

Bron: Ministerie van VWS, 8 oktober 2019

14-10-2019

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Informatie over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is te vinden op wnra.nl. Er is een pagina opgenomen, gericht op overheidswerkgevers, over de sociale zekerheidsgevolgen van de invoering van de Wnra bij grensoverschrijdend werken.

Bron: www.wnra.nl, 26 september 2019