Carlo Douven

Carlo Douven

06-09-2019

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2020 ingediend

Het wetsvoorstel regelt onder meer dat de dienstontvanger vijf dagen tijd krijgt om te voldoen aan de meldplicht in de WagwEU. Toekennen van een pensioen ingevolge de Wet Waadi geldt niet voor gedetacheerde werknemers. Ook voor buitenlandse kinderopvang zijn wijzigingen opgenomen.

Bron: Ministerie SZW, 5 september 2019

05-09-2019

Wnra kan leiden tot switch sociale zekerheid

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren kan per 1 januari 2020 in grensoverschrijdende situaties leiden tot een sociale zekerheidsswitch. Als iemand niet meer verzekerd is in Nederland heeft de werkgever bij ziekte geen Nederlandse loondoorbetalingsverplichting meer.

Bron: Ministerie van SZW, 4 september 2019

04-09-2019

Dubbele woonplaats - verzekerd in Nederland

X heeft sterke banden met Nederland en met Turkije. Hij verblijft in beide landen ongeveer 6 maanden. In Turkije bij zijn echtgenote in Nederland bij zijn (klein)kinderen. X heeft een duurzame band met Nederland en is als ingezetene verzekerd voor de Zvw en Wlz.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 20 juni 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:2021

03-09-2019

Inspecteur moet niet genomen beslissing SVB volgen

Diverse malen zijn door de SVB A1-verklaringen afgegeven en ingetrokken. Over een maand neemt de SVB geen besluit. Daaruit leidt de belastingrechter af, dat de SVB betrokkene niet als verzekerde heeft willen aanmerken. De inspecteur kan dan niet meer anders beslissen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 28 augustus 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3139

02-09-2019

Rijnvarende is belastingplichtig in Nederland

Een Rijnvarende woont in Nederland en heeft een Cypriotische werkgever. Hij heeft niet in Cyprus (geen verdragsland) gewerkt, zodat op grond van art. 38 AWR geen recht bestaat op voorkoming van dubbele belasting. Ook bewijst hij niet dat België op grond van het belastingverdrag mag heffen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 28 augustus 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3138

30-08-2019

Hof verrekent de dubbel geheven SV-premies

Een in Nederland wonende rijnvarende is in Nederland sociaal verzekerd. Luxemburg heeft echter ook premies geheven. Als reactie op het naar elkaar wijzen van de diverse overheidsinstanties, verrekent het Gerechtshof de Luxemburgse premies met de Nederlandse premies.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 28 augustus 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3140 

29-08-2019

SVB moet helpen bij verrekening dubbel betaalde premies

Bij een aantal rijnvarenden heeft de SVB EU-rechtelijke procedureregels, in casu de dialoogprocedure (art. 16 VO 987/2009), niet volledig gevolgd. De SVB moet alsnog overleggen met de buitenlandse organen om de dubbele premieheffing te voorkomen en/of te verrekenen met Nederlandse premies.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 28 augustus 2019 

28-08-2019

Verzoek om vooroverleg Belastingdienst

De Belastingdienst heeft op de website aangegeven hoe een verzoek om vooroverleg kan worden ingediend. Er is ook een standaardformulier ‘Verzoek vooroverleg’ opgenomen. Naast ondernemers kunnen ook individuen een verzoek indienen.

Bron: Belastingdienst 

28-08-2019

Import tweedehands elektrische auto’s

Uit antwoorden op Kamervragen blijkt dat om gebruik te maken van een lager bijtellingspercentage tweedehands jonge electrische auto’s worden geïmporteerd. Voor het bijtellingspercentage is relevant de datum van eerste toelating. Die geldt dan voor vijf jaar, ook als de auto geïmporteerd is.

Bron: Ministerie van Financiën, 27 augustus 2019 

27-08-2019

FATCA en weigeren betaalrekening door banken

Banken in Nederland zijn verplicht om een basisbetaalrekening, waarbij geen debetstand mogelijk is, aan te bieden, tenzij er een weigeringsgrond van toepassing is. Het ontbreken van een Amerikaans TIN/SSN is geen weigeringsgrond. De toezichthouder op de banken moeten dit bewaken.

Bron: Ministerie van Financiën, 23 augustus 2019