Carlo Douven

Carlo Douven

21-06-2019

Liquidatie-uitkering inwoner België is terecht belast

Een inwoner van België ontvangt een liquidatie-uitkering van zijn BV. De inspecteur belast deze uitkering als inkomen uit AB en past een (verdrags)tarief toe van 15%. Dat bij vervreemding van de aandelen geen Nederlandse heffing mogelijk is, maakt dat niet anders.

Bron: Hoge Raad, 21 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1019

20-06-2019

Benelux brengt grensarbeid in beeld

 

De Benelux heeft het rapport ‘Economie en arbeidsmarkt in de grensregio's van de Beneluxlanden en aangrenzenden gebieden’ gepubliceerd. Het aantal grensarbeiders in de landen Nederland, België en Duitsland bedraagt bijna 100.000 personen.

Bron: Benelux, februari 2019

 

19-06-2019

Voortzetting buitenlandse lijfrente kan onder voorwaarden

De voorwaarden voor de voortzetting van een buitenlandse lijfrente of arbeidsongeschiktheidsverzekering na immigratie zijn aangepast. Voor de berekening van de jaarruimte kan uitgegaan worden van het buitenlandse inkomen. Voor de immigratie moet een premiebetaling hebben plaatsgevonden.

Bron: Ministerie van Financiën, 16 mei 2019

16-06-2019

5000 Voorlopige aanslagen 2019 aangevraagd

Uit de antwoorden op kamervragen over de 23e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst blijkt dat 5000 kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen en inwoners van België een voorlopige aanslag IB 2019 hebben aangevraagd. Aangegeven wordt wat de reden kan zijn voor dit aantal.

Bron: Ministerie van Financiën, 14 juni 2019

18-06-2019

Belastingrechter is gebonden aan A1-verklaring

De Nederlandse belastingrechter is aan de A1- en/of E101-verklaring gebonden, ook al staat die nog niet onherroepelijk vast. In casu was de E101-verklaring afgegeven omdat belanghebbende meer dan 25% van zijn werktijd in zijn woonland heeft gewerkt. De Hoge Raad volgt het Gerechtshof.

Bron: Hoge Raad, 14 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:942

17-06-2019

Landenkring KBB is niet in strijd met rechten van de mens

De invoering van de kwalificerende buitenlandse belastingplicht per 1 januari 2015 voor een belastingplichtige die niet woont binnen de landenkring is geen schending van het Eerste Protocol bij het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. De Hoge Raad volgt het Gerechtshof in deze.

Bron: Hoge Raad, 14 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:916

14-06-2019

Nieuw belastingverdrag met Ierland ondertekend

Op 13 juni 2019 is het nieuwe belastingverdrag met Ierland ondertekend. Onder meer wordt het pensioenartikel gewijzigd. Pensioenen van in totaal meer dan € 25.000 worden onder voorwaarden ter heffing aan het bronland toegewezen. De datum van inwerkingtreding en teksten zijn nog niet bekend.

Bron: Ministerie van Financiën, 13 juni 2019

13-06-2019

Belastingverdrag met Zwitserland wordt aangepast

Het wijzigingsprotocol van het belastingverdrag met Zwitserland is op 12 juni 2019 ondertekend. Onder meer wordt het pensioenartikel gewijzigd. Er komt een bronstaatheffing voor pensioenen van 15%. De datum van inwerkingtreding en de teksten zijn nog niet bekend.

Ministerie van Financiën, 12 juni 2019

12-06-2019

Uitbuiting buitenlandse arbeidskrachten wordt aangepakt

Er zijn kamervragen beantwoord over de huisvesting én de uitbuiting van arbeidsmigranten. Bij de uitbuiting heeft de inspectie SZW een belangrijke rol. Welke mogelijkheden en sancties de inspectie SZW heeft worden toegelicht. Bij huisvestingsproblematiek zijn ook de gemeenten betrokken.

Bron: Ministeries van BZK en SZW, 6 en 7 juni 2019

11-06-2019

Internationaal verkeer en dubbele belastingheffing

Naar aanleiding van kamervragen worden de regels ter voorkoming van dubbele belasting toegelicht voor werknemers in de internationale scheep- en luchtvaart. Voor internationale chauffeurs gelden afwijkende regelingen ter voorkoming van dubbele belasting.

Bron: Ministerie van Financiën, 7 juni 2019