Carlo Douven

Carlo Douven

29-09-2020

Brexit - Britse banken zeggen rekeningen op

De Brexit zal ook het bankverkeer mogelijk gaan belemmeren. Britse banken hebben klanten in Nederland al geïnformeerd dat mogelijk hun bankrekening wordt opgezegd.

Bron: NU.nl, 24 september en De Nederlandsche Bank

28-09-2020

Auto en belastingen in Europa

De Algemene Rekenkamer heeft de autobelastingen onderzocht. Na vragen hierover wordt uitgebreid nader ingegaan op autobelastingen, bijtellingsystematiek, autokosten, elektrisch rijden etc. in EU-lidstaten. Een inzichtelijk vergelijkend overzicht.

Bron: Ministerie van Financiën, 25 september 2020, 2020-0000140523

24-09-2020

Verzamelbrief pensioenonderwerpen geeft overzicht van pensioenleeftijden

In de brief worden diverse nationale pensioenonderwerpen behandeld. Uitgebreid worden de effectieve pensioenleeftijden in de publieke sector in de EU en een aantal OESO-landen besproken. Nederland staat in de middenmoot.

Bron: Ministerie van Financiën, 22 september 2020, 2020-0000078459

24-09-2020

FATCA blijft gevolgen hebben voor Accidental Americans

Het aantal bankrekeningen die opgezegd zijn n.a.v. de Amerikaanse FATCA-wetgeving is beperkt. Uitgelegd wordt wat de stand van zaken van het overleg met de VS is en hoe Nederlandse banken klanten met de Amerikaanse nationaliteit behandelen.

Bron: Ministerie van Financiën, 18 september 2020

22-09-2020

Kamervragen notitie fiscaal verdragsbeleid beantwoord

Het kabinet heeft in 48 blz. de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 toegelicht. De antwoorden bevatten weinig nieuwe inzichten. Veel vragen betreffen het artikel voor sporters en artiesten. Ook grensarbeid, pensioenen, bestuurders etc. komen aan de orde.

Bron: Ministerie van Financiën, 21 september 2020

23-09-2020

Levensbewijs binnenkort met een app aan te leveren

Het levensbewijs, dat van belang is voor het blijven ontvangen van sociale zekerheidsuitkeringen, pensioen etc., wordt gemoderniseerd. Primair zet de SVB in op uitwisseling van gegevens met ander landen. Op termijn kan het bewijs van leven met een app worden aangeleverd.

Bron: Ministerie van SZW, 18 september 2019

21-09-2020

A-G: Uitkeringen ontslagstamrecht belast in werkstaat

Een inwoner van Duitsland ontvangt in 2015 uitkeringen uit een stamrecht. De termijnen zijn belast in Nederland op grond van het arbeidsartikel (verdrag 1959). Het pensioenartikel is niet van toepassing, omdat de uitkeringen niet soortgelijk aan pensioen zijn.

Bron: Conclusie A-G Niessen, 28 augustus 2020, ECLI:NL:PHR:2020:748

17-09-2020

Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 – adviseren is vooruitzien

Auteur: Carlo Douven, werkzaam bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland en free-lance docent. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Op 29 mei 2020 is de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. In de notitie geeft de staatssecretaris van financiën aan wat de voornaamste beleidsuitgangspunten zijn die het kabinet bij toekomstige verdragsonderhandelingen wil hanteren. Hoewel het een beleidsnotitie is, is deze van belang voor de dagelijkse praktijk. Immers bij de fiscale planning is niet alleen relevant hoe het actuele verdrag luidt, maar ook wat te verwachten ontwikkelingen zijn. Met een aantal landen voert Nederland momenteel verdragsonderhandelingen. Toekomstige belastingverdragen zullen zeker mede een uitvloeisel zijn van hetgeen in de Nota Fiscaal Verdragsbeleid 2020 (NFV) is opgenomen. Het parlement heeft zich overigens nog niet uitgesproken over de NFV. Wel is al bekend dat het parlement op 25 juni honderden schriftelijke vragen heeft ingeleverd. Naar verwachting zullen die na het zomerreces beantwoord worden.

In dit artikel zal ik me richten op de onderwerpen in de NFV die van belang zijn voor het grensoverschrijdend werken. Aan de hand van de gecursiveerde onderdelen in dit artikel kunt u als lezer snel de onderwerpen scannen en kiezen voor de voor u relevante onderwerpen.

17-09-2020

Berekening premiedeel algemene heffingskorting op basis wereldinkomen

Q woont in Duitsland en is premieplichtig in Nederland. De berekening van het premiedeel van de algemene heffingskorting moet op basis van wereldwijde premie-inkomen en niet op basis van het in Nederland genoten belastbaar inkomen uit werk en woning.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 4 september 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:2749

18-09-2020

Drempelregeling voor thuiswerkdagen en hooglerarenbepaling België

Er wordt onderzocht, in overleg met de OESO, of een drempelregeling in belastingverdragen kan worden opgenomen voor thuiswerkdagen van grensarbeiders. Dit najaar wordt met België verder gepraat over de problematiek van de (hoog)lerarenbepaling in het belastingverdrag.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 september 2020