Carlo Douven

Carlo Douven

16-11-2016

Ministerie van SZW legt de WagwEU uit

Op 18 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) in werking getreden. Het Ministerie van SZW heeft op 15 november 2015 een nadere toelichting bij deze wet gegeven.

Bron: Rijksoverheid.nl, Ministerie van SZW,, Publicatie 15 november 2016 

 

16-11-2016

Benchmarking in- en uitzendvoorwaarden van multinationals

Benchmarking van het bedrijfsbeleid bij internationale uit-en inzendingen van multinationals is van belang om te bezien of de arbeids- en uitzendvoorwaarden nog voldoen aan de actuele ontwikkelingen. Ook kan beoordeeld worden of de onderneming nog marktconforme voorwaarden kent die concurrend zijn in de markt. Onlangs is er een rapport van KPMG uitgekomen, dat een inzicht geeft in hoe multinationals hun human-resources programma toepassen.

Bron: KPMG

14-11-2016

Exploitant binnenschip relevant voor bepaling premie- en belastingplicht Rijnvarende

Een inwoner van Nederland was tot 15 januari werkzaam op een binnenschip van een Belgische eigenaar. Daarna werkte hij de rest van het jaar op een ander binnenschip. Hij was het hele jaar in dienstbetrekking werkzaam bij een Luxemburgse vennootschap. De rechtbank beslist dat belanghebbende alleen voor de periode tot 15 januari niet verzekerd was in Nederland op grond van de Overeenkomst Rijnvarenden. De rechtbank komt tot deze conclusie omdat hij na 15 januari werkte op een binnenschip geexploiteerd door een Nederlandse ondernemering. Alleen voor het inkomen verdiend tot 15 januari heeft belanghebbende recht op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Fisaal is relevant waar de plaats van de werkelijke leiding is gelegen van de onderneming die het binnenschip exploiteert.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 13 oktober 2016, 15/3333, ECLI:NL:RBNHO:2016:8307

 

11-11-2016

Asscher beantwoordt vragen over SZ-verdrag met Marokko

In antwoorden op kamervragen gaat Minister Asscher onder meer in op de voorlopige toepassing van het SZ-verdrag, datum inwerkingtreding van de wijzigingen van het SZ-verdrag, financiële tegemoetkoming van uitkeringsgerechtigden van voor 1 juli 2012 en de werelddekking zorg bij tijdelijk verblijf

Bron:Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel 34489, 11 november 2016

11-11-2016

Wiebes ontraadt amendementen beperking 30%-regeling

Staatssecretaris Wiebes heeft in de schriftelijke antwoorden op het wetgevend overleg deel II de amendenten betreffende de beperking cq. afschaffing 30%-regeling ontraden. Op 15 en 16 november is de plenaire kamerbehandeling van de belastingplannen, gevolgd door de stemmingen op 17 november.

Bron: Brief staatssecretaris Wiebes, 10 november 2017, nr. 2016-0000198805

11-11-2016

Italiaans staatspensioen behoort tot premie-inkomen

Een inwoonster van Nederland is volgens de rechtbank in Nederland sociaal verzekerd, omdat zij in Nederland werkzaamheden als vrijwilliger tegen een vergoeding verricht. Ook haar Italiaans staatspensioen is onderdeel van het Nederlandse premie-inkomen. Ze moet in Nederland premie AWBZ en bijdrage ZvW betalen. Dat zij zorgpremies betaalt in Italië kan zij niet aannemelijk maken.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 30 juni 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:4340.

10-11-2016

Wiebes wil evaluatie 30%-regeling afwachten

Tijdens het wetgevingsoverleg bij de Vaste Kamercommissie zijn de plannen voor 2017 uitgebreid besproken. Ook is kort de 30%-regeling aan de orde geweest. Staatssecretaris Wiebes heeft nogmaals aangegeven geen stappen te willen zetten aangaande de 30%-regeling, maar de evaluatie te willen afwachten, die medio 2017 moet zijn afgerond. 

Bron: Tweede Kamer, 7 november 2017, Verslag van een wetgevingsoverleg, nr. 2016D42841

 

09-11-2016

Werkgever mag huisvestings- en zorgkosten werknemer uit minimumloon betalen

Het verbod op verrekeningen met het minimuloon en het verbod op volmachtverlening voor betalingen uit het wettelijke minimumloon is opgenomen in de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Onder voorwaarden wordt in het besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag toegestaan dat de betaling van huisvestingskosten en de premie zorgverzekering wel door de werkgever uit het minimumloon betaald kunnen worden met een schriftelijke volmacht van de werknemer. Deze aanpassing zou met name arbeidsmigranten die voor het eerst in Nederland komen werken moeten helpen aan goede huisvesting en zorgverzekering.

Bron: Staatsblad 8 november 2016, 2016, nr. 416, besluit 24 oktober 2016

 

08-11-2016

Geen nieuwe sociale zekerheidsverdragen in aantocht

Minister Asscher heeft de Tweede Kamer laten weten dat er geen nieuwe sociale zekerheids-verdragen in het verschiet liggen, behoudens het binnenkort in werking te treden verdrag met China. Ook is hij niet bereid om een blauwdruk van een standaardverdrag bekend te maken of aan te geven welke specifieke knelpunten er zijn in sociale zekerheidsverdragen. Deze info zou de onderhandelingspostitie van Nederland kunnen schaden.

Bron: Brief Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 8 november 2016, nr. 159843.01u

07-11-2016

Privédoeleinden staan voorop bij zaken- annex privéreis naar Oostenrijk

Een DGA bezoekt tijdens een reis met de auto van de zaak naar Oostenrijk een zakenrelatie en voegt zich daarna voor een skivakantie bij zijn gezin. De reis wordt aangemerkt als een reis met als hoofddoel een privébestemming. Indien op een autorit met als hoofddoel een privébestemming tevens een zakelijk doel wordt bezocht, geldt als privé de afstand die zou zijn afgelegd als het zakelijk doel niet zou zijn bezocht en geldt de rest van de afgelegde afstand (de 'omrijkilometers') als gebruik voor zakelijke doeleinden.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 25 oktober 2016, nr. 16/00054