Carlo Douven

Carlo Douven

29-11-2016

De Europese Intra-company transfers-richtlijn treedt in werking op 29 november 2016

De intra-company transfers-richtlijn van de EU treedt op 29 november 2016 in werking. Deze richtlijn wijzigt de regels voor verblijfsvergunningen voor personen die binnen concernverband tijdelijk worden overgeplaatst vanuit een derde-land naar een onderneming binnen de EU. Op 28 november is ook de regeling uitvoering WAV hierop aangepast.

Bron: IND

 

28-11-2016

Nieuwe aanvraag- en deblokkeringsformulieren voor gebruikers G-rekening

De Belastingdienst hanteert vanaf 28 november 2016 voor de aanvraag en/of deblokkering van G-rekeningen nieuwe formulieren.

Bron: belastingdienst.nl, nieuws 25 november 2016

27-11-2016

België: 'fysiek aanwezig zijn'-vereiste geldt ook voor vrachtwagenchauffeurs

Voor de toepassing van het arbeidsartikel van belastingverdragen gaat het Belgische Hof van Cassatie uit van de plaats waar de werknemer fysiek aanwezig is voor het verrichten van werkzaamheden. Dat geldt ook voor internationale vrachtwagenchauffeurs. 

Bron: Fisconetplus, arrest Hof van Cassatie, 26 mei 2016, nr. F.15.0019.N.

25-11-2016

Regels verhuisboedelvrijstelling voor verhuizen naar EU zijn aangepast

Bij vestiging in Nederland van buiten de EU, kan de Douane in Nederland een verhuisboedelvrijstelling afgeven. Als de verhuizing naar een andere EU-lidstaat plaatsvindt via Nederland, moet de verhuisboedelvrijstelling in het nieuwe vestigingsland worden gevraagd.

Bron: Belastingdienst.nl Nieuws 24 november 2016

 

24-11-2016

Wiebes beantwoordt vragen over FATCA en CRS

Wiebes gaat in zijn antwoorden op kamervragen in op de moeilijkheden die in Nederland wonende Amerikanen ondervinden van de FATCA-regelgeving. Hij gaat o.m. in op de problematiek rondom de Amerikaans registratienummers (TIN (tax identification number) en SSN (sociale securities number)). Vaak hebben inwoners van Nederland niet zo een nummer. Ook wordt ingegaan op enkele Amerikaanse voorstellen om de problematiek voor niet-inwoners van de VS te verzachten. Inzake CRS geeft Wiebes aan dat de internationale gegevensuitwisseling dat al 100 landen zich hebben gecommiteerd om mee te werken, waaronder landen die bekend staan als “belastingparadijs”.

Bron: Brief Ministerie van Financiën, 21 november 2016, nr. 2016-0000198900

23-11-2016

Verdragsverklaringen pensioenartikel verdrag Duitsland worden ingetrokken per 1-1-17

Vanaf 1 januari 2017 is het belastingverdrag met Duitsland 2012 onverkort van toepassing. De toepassing van het nieuwe verdrag kon op verzoek voor het jaar 2016 achterwege blijven. Per 1 januari 2017 wordt, kort gezegd, het bedrag van het uit Nederland ontvangen pensioen, lijfrente en/of AOW, indien dit in totaal meer bedraagt dan 15.000 euro, in Nederland belast. Woonland Duitsland geeft dan een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. De Belastingdienst informeert hierover de inhoudingsplichtigen.

Bron: belastingdienst.nl

23-11-2016

Belgische senaat stelt vragen over Belgische belastingheffing AOW

In de Belgische senaat zijn vragen gesteld aan de Belgische Minister van Financiën over de AOW. De Belgische minister heeft al aangegeven dat de AOW alleen in België belast kan worden als er een samenhang is met een beroepswerkzaamheid. Het senaatslid stelt vervolgvragen over de AOW en vraagt zich o.m. af of Nederland en België wel hetzelfde uitgangspunt hierbij hanteren.

Bron: Belgische Senaat, rappel 16 november 2016, vraag nr. 6-1037

22-11-2016

Belgische sociale zekerheidsverdragen

België heeft een sociale zekerheidsverdrag gesloten met Argentinië. Met Kosovo lopen de onderhandelingen voor een sociale zekerheidsverdrag. België heeft met meer dan 50 landen bilaterale afspraken gemaakt inzake sociale zekerheid.

Bron: Fod Sociale Zekerheid, Social News, 17 november 2016

18-11-2016

Ficties werken niet onder belastingverdragen

De Hoge Raad heeft beslist dat de fictiefloonregeling in relatie met het belastingverdrag met Portugal niet toegepast kan worden. Het toepassen van een fictie, ook al bestond de fictie toen het verdrag tot stand is gekomen, kan niet leiden tot een heffing die in strijd is met het belastingverdrag.Bron: Hoge Raad, 18 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2497

17-11-2016

Belastingplannen 2017 zijn aangenomen, amendementen wijziging 30%-regeling zijn verworpen

De tweede kamer heeft de Belastingplannen voor 2017 aangenomen. De amendementen om de 30%-regeling af te schaffen cq. te beperken, zijn allen verworpen.

Bron: Tweede-Kamerdebat.nl