Carlo Douven

Carlo Douven

09-02-2017

Sporter krijgt voorkoming voor trainingen met sportclub in buitenland

Een sporter werkt voor een sportclub en geniet ook inkomsten van de sportbond omdat hij in het nationale team meespeelt. Hij traint in het buitenland met de sportclub. Hij krijgt alleen een voorkoming van dubbele belasting voor de inkomsten die hij ontvangt van de sportclub en niet voor zijn inkomsten van de sportbond.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 oktober 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:6797

 

08-02-2017

Alternatief voor DigiD is ook voor niet-inwoners beschikbaar

De Belastingdienst is een pilot gestart, waar men ook zonder DigiD kan inloggen op Mijn Belastingdienst. Via iDIN en Idensys is inloggen ook mogelijk voor max. 300.000 mensen. Vooral banken gebruiken deze methode al. Deze methoden kunnen ook gebruikt worden als men in buitenland woont. 

Bron: Belastingdienst, 6 februari 2017

07-02-2017

Reparatiemaatregel 2009 conserverende aanslag pensioen is in strijd met belastingverdrag

De reparatiewetgeving uit 2009 betreffende de conserverende aanslag ter zake van pensioen of lijfrente is volgens Rechtbank Den Haag in strijd met de goede verdragstrouw. Het gaat dan om de wetgeving dat bij een emigratie naar een land waabij Nederland niet het heffingsrecht heeft over een afkoop, Nederland uitsluitend de eerder betaalde premies terugneemt door het opleggen van een conserverende aanslag. De casus betreft een emigrant naar Israël. Eerder hebben we melding gemaakt van deze uitspraak, maar nu is de uitspraak gepubliceerd.

Bron: Rechtbank Den Haag, 27 december 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:16251

 

06-02-2017

Uitkering uit ontslagstamrecht in de vorm van een lijfrente is belast in Nederland

Een uitkering uit een ontslagstamrecht in de vorm van een lijfrente, maakt dat op basis van het pensioenartikel en de daarin opgenomen lijfrente-definitie in het verdrag met de Verenigde Staten, woonland Nederland het heffingsrecht heeft. Dat de dienstbetrekking nagenoeg uitsluitend buiten Nederland is vervuld, maakt dat niet anders.

Bron: Conclusie A-G NIessen, 18 januari 2017, ECLI:NL:PHR:2017:26

 

04-02-2017

Afkoopsom ontslagstamrecht Shell-expat belast in Nederland

Een SHELL-medewerker werkte in de VS en kreeg daar zijn ontslag aangezegd. Hij keerde terug naar Nederland en ging in Nederland met garden leave. SHELL Nederland kende hem een stamrecht toe. Het stamrecht werd ingebracht in een Nederlandse stamrecht-BV en is afgekocht in 2014. De afkoopsom is belast in Nederland.

Bron: Conclusie A-G Niessen, 18 januari 2017, ECLI:NL:PHR:2017:25

03-02-2017

Nederlandse woning gaat naar box 3 door aankoop buitenlandse woning tijdens uitzending

Een uitgezonden ambtenaar werkt in NATO-verband in Duitsland. Hij koopt daar een eigen woning, die zijn hoofdverblijf is. Door de aankoop is de fiscaal aantrekkelijke uitzendregeling voor de eigen woning niet meer van toepassing, de woning gaat over naar box 3.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 15 december 2016, ECLI:RBZWB:2017:8434.

01-02-2017

EU-richtlijn seizoenswerkers van buiten de EU treedt waarschijnlijk in werking per 1 juli 2017

De Minister van SZW heeft vragen beantwoord over het wetsvoorstel tot implementatie van de richtlijn voor seizoenswerkers van buiten de EU in de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet. De Minister streeft naar inwerkingtreding uiterlijk 1 juli 2017. Dit is later dan gepland, omdat de Europese Commissie niet akkoord ging met het Nederlandse voorstel het toelatingsquotom op nihil te stellen. De sector waarvoor de wijziging geldt is beperkt tot de land- en tuinbouwsector.

Bron: Kamerstuk 34590, nr. 6 van 31 januari 2017

31-01-2017

Werknemer of zelfstandige in België? Vraag de Commissie Arbeidsrelaties

In België speelt ook de vraag wanneer bij een arbeidsrelatie sprake is van een werkenemer of een zelfstandige. Een vergelijkbaar punt als bij de Nederlandse Wet DBA-problematiek. Bij België kan ook een beoordeling vooraf gevraagd worden bij de Commissie Arbeidsrelaties.

Bron: FOD Sociale Zekerheid, E-news, 31 januari 2017

 

26-01-2017

Inloggen bij alle publieke organisaties binnen de EU vanaf september 2018 mogelijk

Op 20 december 2016 is het wetsvoorstel tot uitvoering van de EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten als hamerstuk door de eerste kamer afgedaan. Deze wet moet er toe leiden dat vanaf 18 september 2018 het voor burgers en bedrijven mogelijk is om in te loggen bij alle publieke organisaties binnen de Europese Unie.

Bron: eherkenning.nl en eerstekamer.nl

26-01-2017

Uitfasering pensioen eigen beheer – deel 1: Pensioen-BV in het buitenland

Auteur: Carlo Douven, werkzaam bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland en free-lance docent. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Na jaren discussie over het pensioen in eigen beheer van de directeur-groot-aandeelhouder (dga), wordt de pensioenopbouw in eigen beheer afgeschaft. Op welke datum het wetsvoorstel uitfasering pensioen eigen beheer(1) ingaat, is nog niet bekend op het moment van het schrijven van dit artikel. Op verzoek van staatssecretaris Wiebes is medio december 2016 de stemming over dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer uitgesteld.

De internationale aspecten van het wetsvoorstel uitfasering pensioen eigen beheer wil ik in twee artikelen nader toelichten. In het tweede artikel ga ik uitgebreid in op de situatie waarbij de pensioengerechtigde in het buitenland woont en het pensioen wil afkopen of omzet in een oudedagsverplichting. Ook de premieheffing komt in het tweede deel aan de orde. In dit eerste deel ga ik in op de gevolgen van het wetsvoorstel voor in het buitenland gevestigde pensioenlichamen. Ik ga in dit artikel uit van het wetsvoorstel zoals de stand van zaken was op 1 januari 2017.