Carlo Douven

Carlo Douven

04-05-2017

Asscher maakt modelteksten sociale zekerheidsverdragen bekend

 

Minister Asscher heeft de Eerste Kamer geïnformeerd over het verdragsbeleid inzake sociale zekerheid. Hij presenteert modelteksten voor verdragen ter voorkoming dubbele premieafdracht gedetacheerden en voor de controle van export wettelijke regeling inzake ouderdom. Ook voor recente ontwikkelingen bestaan modelteksten. Omdat een verdrag door onderhandelingen tot stand komen wijken de diverse verdragen vaak van elkaar af.

Bron: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 3 mei 2017, nr. 2017-0000037165

 

03-05-2017

Vennootschap Gibraltar niet per definitie gevestigd in woonland bestuurder

De vestigingsplaats van een lichaam berust bij de werkelijk leiding. De werkelijke leiding berust bij het bestuur. In casu komt dat overeen met de plaats waar het bestuur de leidinggevende taak uitoefent. Niet alleen beslissend is waar de leidinggevende bestuurder woont, maar ook andere omstandigheden moeten in aanmerking worden genomen, zoals de plaats van de feitelijke werkzaamheden en de plaatsen van verblijf.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 4 april 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:1228

 

02-05-2017

Wijziging Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen

Per 1 juli 2017 komt de regeling internationaal handelsverkeer, die een flexibele procedure bevat om buitenlandse arbeidskrachten in het kader van het internationale handelsverkeer tijdelijk naar Nederland te laten komen voor het uitoefenen van werkzaamheden die geen verdringing opleveren. Ook wordt onder meer het toegestaan dat kennismigranten, houders van een Europese blauwe kaart, en wetenschappelijk personeel naast hun werkzaamheden in loondienst ook als zelfstandige mogen werken.

Bron: Staatsblad 2017, nr. 134, 4 april 2017 wijziging Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 

 

02-05-2017

Ten onrechte afgegeven detacheringsverklaring is bindend

Een afgegeven E-101-verklaring (sinds 1 mei 210 een A1-verklaring) is bindend voor de sociale zekerheidsorganen van de lidstaat waar het werk wordt verricht als ook voor de rechterlijke instanties van het werkland. Dat is zelfs het geval als de verklaring is afgegeven voor werkzaamheden die niet binnen de materiële werkingssfeer van de vorordening 1408/71 vallen.

Bron: Europese Hof van Justitie, 27 april 2017, C-620/15

01-05-2017

Duitsland - Wijze van toerekenen arbeidsinkomsten aan diverse werklanden

In Duitsland is een BMF-schreiben (besluit) uitgekomen over de fiscale behandeling van inkomsten van werknemers die in het buitenland werken. Het besluit gaat onder meer over de wijze waarop inkomsten moeten worden toegerekend aan de werkzaamheden in de diverse landen voor de verdragstoepassing. In het besluit komen ook aan de orde de bewijslast en de omrekening van vreemde valuta.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 14 maart, 2017, IV C 5 - S 2369/10/10002

28-04-2017

Ten onrechte afgegeven detacheringsverklaring is bindend

Een afgegeven E-101-verklaring (sinds 1 mei 210 een A1-verklaring) is bindend voor de sociale zekerheidsorganen van de lidstaat waar het werk wordt verricht als ook voor de rechterlijke instanties van het werkland. Dat is zelfs het geval als de verklaring is afgegeven voor werkzaamheden die niet binnen de materiële werkingssfeer van de vorordening 1408/71 vallen.

Bron: Europese Hof van Justitie, 27 april 2017, C-620/15

28-04-2017

Buitenlands belastingplichtigen ten onrechte gevraagd aangifte IB 2015 alsnog in te dienen

De Belastingdienst heeft rond 15 april ten onrechte brieven verstuurd. Buitenlands belastingplichtigen is alsnog gevraagd hun aangifte 2015 te doen, terwijl die aangifte al binnen was. De Belastingdienst zet dit volgende week recht door een excuusbrief te sturen.

Bron: Belastingdienst, 21 april 2017

 

26-04-2017

Roemenen mochten in Nederland werken zonder tewerkstellingsvergunning

Voor de tewerkstelling van 33 Roemenen als lasser in Nederland in 2012 was geen tewerkstellingsvergunning vereist. Er was sprake van grensoverschrijdende dienstverrichting. De verplaatsing van de werknemers was ondergeschikt aan de feitelijke dienstverrichting in de vorm van laswerkzaamheden. De laswerkzaamheden stonden onder leiding en toezicht van de Slowaakse opdrachtnemer.

Bron: Raad van State, 26 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1149 

25-04-2017

Sociale zekerheid en werken buiten de EU - prejudiciële vragen gesteld

Een Letse zeevarende werkt voor een Nederlandse werkgever op een zeeschip onder de vlag van de Bahama’s. De rechtbank stelt prejudiciele vragen aan de Hoge Raad. Is de Aldewereldleer (verzekerd in Nederland) achterhaald door de Europese Verordening 883/2004 (verzekerd in het woonland)?

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20 april 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:2454

 

24-04-2017

Betwiste A1-verklaring van SVB is (nog) bindend

Een inwoner van Nederland werkt aan boord van diverse binnenvaartschepen voor een Cypriotische onderneming. De door de SVB afgegeven, maar betwiste, A1-verklaring bindt de Belastingdienst en merkt belanghebbende terecht aan als verzekerde. De niet ingehouden loonheffing is niet verrekenbaar met de aanslag IB. Belanghebbende heeft met zijn werkgever afgesproken dat de belasting pas vergoed wordt na ontvangst van de aanslag.

Bron: Rechtbank Den Haag, 7 april 2016, ECLI:NL:RBDHA:2017:3695