Carlo Douven

Carlo Douven

03-01-2020

Detacheringsrichtlijn is niet van toepassing bij Internationaal treinvervoer

Onder de Europese detacheringsrichtlijn vallen niet gedetacheerde werknemers werkzaam in internationale treinen. Ze moeten dan wel een aanzienlijk deel werken in de lidstaat waar de vervoersonderneming is gevestigd en daar hun dienst beginnen of beëindigen.

Bron: Hof van Justitie EU, 19 december 2019, ECLI:EU:C:2019:1110

02-01-2020

Adres niet tijdig aanpassen is risico belastingplichtige

Een naar Nigeria uitgezonden ambtenaar staat ingeschreven op een Nederlands adres. Zijn postadres was het Ministerie. Het na terugkeer niet aanpassen van zijn postadres, is voor zijn rekening. Het te late bezwaar en beroep zijn niet-ontvankelijk.

Bron: Rechtbank Den Haag, 12 september 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:13501

31-12-2019

Toepasselijke verdragen voormalige Sovjet Unie en Joegoslavië

In het besluit wordt per land toegelicht welke belasting- en/of sociale zekerheidsverdragen van toepassing zijn. Met een aantal landen is geen belastingverdrag of sociale zekerheidsverdrag van toepassing. Dan wordt teruggevallen op de nationale wetgeving.

Bron: Staatscourant 27 december 2019

31-12-2019

Wijzigingen 2020 lagere belastingregelgeving gepubliceerd

De wijzigingen in de uitvoeringsregelingen en -besluiten zijn gepubliceerd. Onder veel meer is in het BvdB 2001 een definitie van het begrip vaste inrichting opgenomen. Bij de 30%-regeling is het het artikel over artsen in opleiding geactualiseerd.

Bron: Staatsblad 2019-516 en Staatscourant 2019, nr. 66707 en 69810

30-12-2019

Belg heeft recht op DigiD

Een inwoner van België met de Belgische nationaliteit wil een DigiD krijgen. Het beschikken over een DigiD is aan te merken als een sociaal voordeel in de zin van VO 492/2011. Het niet toekennen van een DigiD is aan te merken als niet gerechtvaardigde discriminatie.

Bron: Raad van State, 24 december 2019, ECLI:NL:RVS:219:4434

27-12-2019

Verdragenoverzicht 1 januari 2020

Op 1 januari 2020 treden geen verdragswijzigingen in werking. De in 2019 ondertekende verdragen/protocollen met Ierland, Zwitserland en Irak, treden op zijn vroegst in 2021 in werking. Wel wijzigt in 23 verdragen o.m. de vaste inrichting-definitie door het Multilateraal instrument.

Bron: Ministerie van Financiën, 20 december 2019

24-12-2019

Procedureregels MAP woonplaats rechtspersonen zijn gepubliceerd

Per 1 januari 2020 treedt het Multilateraal Verdrag in werking. O.a. brengt dit een onderlinge overlegprocedure (MAP) mee om het inwonerschap van rechtspersonen voor een belastingverdrag vast te stellen. De procedurele regels zijn gepubliceerd.

Bron: Staatscourant, 20 december 2019, nr. 66227

23-12-2019

Hoge Raad bevestigt dat A1 gevolgd moet worden

De inspecteur en de belastingrechter zijn gebonden aan een afgegeven A1-verklaring van in casu de SVB. Dat geldt ook als de A1-verklaring nog niet onherroepelijk vaststaat en ook als belanghebbende de juistheid van de A1 betwist.

Bron: Hoge Raad, 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2002

20-12-2019

Besluit non-discriminatiebepalingen is geactualiseerd

Het besluit over de non-discriminatiebepalingen in de verdragen met België, Suriname en Aruba is geactualiseerd. De gevolgen van deze verdragsbepalingen en het EU-recht voor de Nederlandse fiscale faciliteiten, zoals de heffingskortingen en persoonsgebonden aftrekken, worden toegelicht.

Bron: Staatscourant, 20 december 2019, 2019 nr. 66191

20-12-2019

Meldingsplicht WagwEU gaat in op 1 maart 2020

De meldingsplicht WagwEU voor werkgevers (dienstverrichters) en meldingsplichtige zelfstandigen uit landen binnen de EER en Zwitserland gaat in op 1 maart 2020. Vanaf 1 februari 2020 kan al worden proefgedraaid.

Bron: Ministerie van SZW, 19 december 2020