Carlo Douven

Carlo Douven

20 november 2017

Geen recht op WW na terugkeer wegens werk- en relatiebreuk

Uit Duitsland terugkerende vrouw, die recent relatie en baan verbroken had in Duitsland heeft geen recht op een Nederlandse WW. Zij woonde in Duitsland en was daar verzekerd toen ze werkloos werd. De band met Nederland is onvoldoende om recht te kunnen doen gelden op een Nederlandse WW.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 10 november 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:3935 

17 november 2017

Naar toekomstbestendige arbeidsmarkten en sociale zekerheid

 

Twintig fundamentele beginselen en rechten moeten bijdragen aan goed functionerende, eerlijke en toekomstbestendige arbeidsmarkten en socialezekerheidsstelsels. Deze twintig beginselen en rechten zijn de leidraad bij het optreden van de EU-instellingen, de lidstaten en sociale partners.

Bron: Raad van de Europese Unie, 20 oktober 2017, nr. 13129/17

 

16 november 2017

Inwonerschap Nederland betekent (nog) niet inwonerschap voor belastingverdrag

In het Nederlandse GBA ingeschreven alleenstaande gaat twee jaar als hoogleraar werken in de VS. De band met Nederlands is zo sterk gebleven dat hij inwoner van Nederland is gebleven. Of dit ook betekent dat hij voor de verdragstoepassing inwoner van Nederland is moet nader worden onderzocht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 26 oktober 2010, ECLI:NL:RBZWB:2017:6850 

15 november 2017

Invordering binnen de EU sneller en beter

De Europese uitvoeringsverordening inzake wederzijdse invorderingsbijstand gaat eind deze week in werking treden. Er zijn nadere voorschriften voor de wijze waarop lidstaten verzoeken om bijstand bij invordering moeten behandelen. Dit moet de internationale invordering binnen de EU vereenvoudigen en versnellen.

Bron: Publicatieblad EU, 28 oktober 2017, L279/38 

14 november 2017

Inlener moet identiteit vaststellen én vastleggen

Hof Den Bosch benadrukt in twee uitspraken het belang van de inlener om de identiteit van ingeleend personeel goed vast te leggen en te documenteren. Alleen dan kan de aansprakelijkheid beperkt worden. Een storting op de G-rekening is geen vrijwaring voor de aansprakelijkheid. De ontvanger mag voor de inlenersaansprakelijkheid een doelmatigheidsgrens stellen van 500 euro.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 19 oktober 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4573 en 4529 

13 november 2017

HR – Rijnvarende is verzekerd waar scheepsexploitant is gevestigd

De Hoge Raad volgt de visie van het Gerechtshof dat een rijnvarende premieplichtig is in Nederland als de scheepsexploitant gevestigd is in Nederland. Het op het loon van de rijnvarende ingehouden bedrag kan niet als voorheffing verrekend worden in de Nederlandse belastingaanslag.

Bron: Hoge Raad, 10 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2825

10 november 2017

AG HvJ - Frauduleus verkregen A1 is niet bindend

Als een detacheringsverklaring (A1) door fraude is verkregen, mag het werkland de verklaring naast zich neer leggen. De fraude bestond uit het geven van een valse voorstelling van zaken bij het verkrijgen van de A1. Dat Bulgarije op het verzoek van België de A1 niet heeft ingetrokken, maakt dat niet anders.

Bron: Advocaat-generaal EU Hof van Justitie, 9 november 2017, C-359/16 

09 november 2017

AB in Duitse vennootschap leidt tot navordering buiten 5-jaarstermijn

Een inwoner van Nederland heeft een AB-winst behaald met de verkoop van zijn Duitse aandelen tegen een te lage prijs aan zijn Nederlandse BV. De navordering ziet op bijna 5 miljoen inkomen van Duitse oorsprong. De inspecteur mag de verlengde navorderingstermijn van 12 jaar hanteren.

Bron: ECLI:NL:GHARL:2017:9205

08 november 2017

EU Richtlijn ter beslechting geschillen dubbele belasting vastgesteld

De Raad van de EU heeft de richtlijn gepubliceerd, die moet zorgen voor een doeltreffende beslechting van geschillen betreffende de uitleg en toepassing bilaterale belastingverdragen en van het arbitrageverdrag van de Unie, en met name van geschillen die tot dubbele belasting leiden. Uiterlijk 30 juni 2019 moeten de lidstaten aan de richtlijn voldoen.

Bron: Raad van de Europese Unie, 14 oktober 2017, Richtlijn (EU) 2017/1852

07 november 2017

Nederlandse pensioenen opgebouwd voor 2004 zijn niet belast in België

Een inwoner van België ontvangt pensioenen uit Nederland. Voor zover het pensioen is opgebouwd voor 1 januari 2004 heeft België geen heffingsrecht volgens de Belgische nationale wetgeving. Voor het saldo van de Nederlandse spaarrekening bestaat recht op een vrijstelling.

Bron: Hof van Beroep Antwerpen, 17 oktober 2017, arrest 2016/AR/674