Carlo Douven

Carlo Douven

17 januari 2018

Lijst van internationale scholen

De aanwezigheid van een goede internationale school is belangrijk voor naar Nederland komende werknemers. Bij 'lees meer' vindt u het meest recente Engelstalige overzicht van de private internationale scholen en de gesubsidieerde internationale scholen (Nederlandse internationale scholen). Ook is een beschrijving in het Engels opgenomen van het Nederlandse onderwijssysteem voor internationale scholen.

Bron: Educaide, 27 december 2017

16 januari 2018

Duitsland bevordert deelname aan pensioenregeling

Met ingang van 1 januari 2018 heeft Duitsland een herziening van het tweedepijlerpensioen doorgevoerd. De wet versterkt tweedepijlerpensioenen en helpt meer werkenden aan een pensioen. De wet bevat regels betreffende het arbeidsrecht, sociale zekerheid en belastingen.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 23 augustus 2017.

15 januari 2018

A-G - Vakantie gedurende uitzending naar niet-verdragslanden telt mee

Als geen belastingverdrag van toepassing is, kan recht bestaan op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting als een werknemer langer dan drie aaneengesloten maanden arbeid heeft verricht in niet-verdragslanden. De periode van vakantieverlof die voor de toerekening aan de periode van drie maanden in aanmerking moet worden genomen, wordt beoordeeld over de gehele periode van uitzending naar de niet-verdragslanden.

Bron: Conclusie A-G Niessen, 7 december 2017, nr. 17/02487

12 januari 2018

SVB kan niet onderbouwen dat sprake is van een schijnconstructie

De SVB kan onvoldoende onderbouwen dat sprake is van een schijnconstructie. De werkelijke zetel van de Cypriotische binnenvaart-onderneming bevindt zich niet in Nederland. De SVB moet de toepasselijke wetgeving opnieuw vaststellen. Daarna moet de SVB Cyprus en de andere Rijnoeverstaten informeren, conform de procedurevoorschriften van art. 16, VO 987/2009.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 29 december 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:4469

11 januari 2018

Australisch pensioen hoort tot premie-inkomen

Een inwoner van Nederland ontvangt een Australisch pensioen. Australië financiert de sociale zekerheid en medische verzorging uit de algemene middelen. Het sociale zekerheidsverdrag met Australië is niet van toepassing. Belanghebbende is verzekerd in Nederland, dan hoort het Australisch pensioen tot het premie-inkomen.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19 december 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:11206

10 januari 2018

Geen pro-rata aftrek voor inwoner Duitsland

 

Een inwoner van Duitsland maakt gebruik van het keuzerecht en claimt een giftenaftrek in Nederland. Hij voldoet niet aan het 90%-criterium en daarom hoeft Nederland geen fiscale faciliteiten te verlenen voor de giften. Het inkomen in Duitsland is hoog genoeg om daar faciliteiten te krijgen. Er bestaat ook geen recht op een pro-rata aftrek, voor het deel van het inkomen dat wel belast is in Nederland.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19 december 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:11199

 

09 januari 2018

Belastingverdragenoverzicht per 1 januari 2018

Ieder kwartaal publiceert het Ministerie van Financiën een overzicht van belastingverdragen. De versie met de stand van zaken per 1 januari 2018 is uit. In 2017 is alleen het wijzigingsprotocol van het verdrag met Indonesië in werking getreden. Het wijzigingsprotocol is vooral van belang voor de bronheffing op interest en dividend.

Bron: rijksoverheid.nl, 2 januari 2018

08 januari 2018

Algemene heffingskorting partner bij aanslag teruggevorderd

Aan belanghebbende, inwoonster van België, is een negatieve voorlopige aanslag opgelegd naar aanleiding van een verzoek om uitbetaling van de algemene heffingskorting. Er blijkt geen recht te bestaan op de algemene heffingskorting en de inspecteur zet dat recht middels een aanslag. Dat had de inspecteur met een art. 15 AWR-beschikking moeten doen. De aanslag wordt van rechtswege omgezet in een art. 15 AWR-beschikking, zodat de aanslag ‘terecht’ is.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 19 december 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3800

05 januari 2018

Zweden mag gegarandeerd minimumpensioen korten met genoten buitenlandse uitkeringen

Zweden mag de gegarandeerde minimumuitkering van het sociale zekerheidspensioen korten met buitenlandse uitkeringen en pensioenen. Zweden moet daarbij wel uitgaan van daadwerkelijk ontvangen bedragen en niet van fictief berekende bedragen.

Bron: EU Hof van Justitie, 7 december 2017, ECLI:EU:C:2017:946

04 januari 2018

Inspectie SZW intensiveert werkzaamheden

De inspectie SZW krijgt een aanzienlijke uitbreiding de komende jaren om de handhavingsketen te versterken. In het jaarplan 2018 wordt ingegaan op de plannen van de Inspectie voor 2018 en latere jaren. De verantwoordelijkheid blijft primair bij de werkgever en de werknemer. De handhavingsketen moet ervoor zorgen dat de wet- en regelgeving nageleefd en gehandhaafd wordt. Op bestrijding van oneerlijk werk, onderbetaling en uitbuiting wordt zwaar ingezet.

Bron: Ministerie van SZW, Jaarplan Inspectie SZW 2018, 13 december 2017