Nicole M.S.H. Janssen

Nicole M.S.H. Janssen

22-04-2021

Overzicht pensioenartikel belastingverdrag Nederland-België voor inwoners van België met Nederlandse uitkering(en)

Auteur: Nicole M.S.H. Janssen, werkzaam bij de Belastingdienst/Kennis- en Expertisecentrum Buitenland. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

De pensioenartikelen in het belastingverdrag Nederland-België roepen regelmatig vragen op. Soms is het lastig om overzicht te houden als men voor een inwoner van België met Nederlandse uitkeringen moet bepalen of een heffingsrecht aan Nederland of aan België toekomt. Voor mij aanleiding dit op te nemen in een schematisch overzicht, waarin de uitkomst in 4 stappen kan worden bepaald.

11-03-2021

Schema buitenlands belastingplichtigen 2021 (tegemoetkomingen, aftrekposten en heffingskortingen)

Auteur: Nicole M.S.H. Janssen, werkzaam bij Belastingdienst/Kennis- en Expertisecentrum Buitenland. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

In dit overzicht zijn de tegemoetkomingen, aftrekposten en heffingskortingen opgenomen voor verschillende groepen buitenlands belastingplichtigen. Voor de buitenlands belastingplichtigen is de relevante wetgeving ongewijzigd. Wel zijn de actuele besluiten en jurisprudentie verwerkt. Nieuw opgenomen is de ondernemersaftrek waarop een buitenlands belastingplichtige recht heeft bij winst uit onderneming (box 1) in Nederland. Daarnaast ontving ik het verzoek om weer een overzicht te maken waarin alle situaties in één oogopslag te raadplegen zijn. Aan dat verzoek wil ik tegemoetkomen met een samenvatting. De tabel is opgenomen onder het kopje 'samenvatting', voor specifieke uitleg en voorwaarden verwijs ik dan naar de toelichtingen bij de 5 groepen (eigen inkomen, pro rata regeling etc.). U leest per land op welke tegemoetkomingen, aftrekposten en heffingskortingen in de heffing van de Nederlandse inkomstenbelasting een niet-inwoner recht heeft, als aan de voorwaarden van de specifieke tegemoetkoming is voldaan. De werkwijze van dit overzicht is verder ongewijzigd. Door middel van een stappenplan bepaalt men eerst het woonland, daarna wordt per (groep) land(en) getoond welke faciliteiten mogelijk zijn.

16-03-2020

Schema buitenlands belastingplichtigen 2020 (tegemoetkomingen, aftrekposten en heffingskortingen)

Auteur: Nicole M.S.H. Janssen, werkzaam bij team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Belastingdienst/kennis- en expertisecentrum. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

In dit overzicht zijn de tegemoetkomingen, aftrekposten en heffingskortingen opgenomen voor verschillende groepen buitenlands belastingplichtigen. Voor de buitenlands belastingplichtigen is de relevante wetgeving ongewijzigd. Wel heb ik de actuele besluiten en jurisprudentie verwerkt. Ook stond er in voorafgaande jaren vermeld dat onder voorwaarden uitgaven voor monumentenpanden mogelijk waren bij buitenlands belastingplichtigen. Deze aftrek is vervallen en vanaf 2019 vervangen door een subsidie voor instandhouding rijksmonumenten. Nieuw opgenomen zijn antwoorden op veel gestelde vragen over de heffingskortingen. Ik besteed aandacht aan:

  • opbouw van de heffingskortingen in belasting- en premiedelen en
  • in welke verhouding ze tot elkaar staan,
  • het belastingdeel van heffingskortingen kan de premies verminderen,
  • de premiedelen van heffingskortingen kunnen de belasting verlagen.

De werkwijze van dit overzicht is ongewijzigd. Door middel van een stappenplan bepaalt men eerst het woonland, daarna wordt per (groep) land(en) getoond welke tegemoetkomingen en heffingskortingen mogelijk zijn. U leest per land op welke tegemoetkomingen, aftrekposten en heffingskortingen in de heffing van de Nederlandse inkomstenbelasting een niet-inwoner recht heeft, als aan de voorwaarden van de specifieke tegemoetkoming is voldaan.

29-05-2019

Schema buitenlands belastingplichtigen 2019 (tegemoetkomingen, aftrekposten en heffingskortingen)

Auteur: Nicole M.S.H. Janssen, werkzaam bij team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Belastingdienst/kantoor buitenland. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

In dit overzicht zijn de tegemoetkomingen, aftrekposten en heffingskortingen opgenomen voor verschillende groepen buitenlands belastingplichtigen. Hierin verschilt 2019 nauwelijks ten opzichte van 2018. Wel is de opmaak aangepast. Door middel van een stappenplan bepaalt men eerst het woonland, daarna wordt per (groep) land(en) getoond welke tegemoetkomingen en heffingskortingen mogelijk zijn. Deze aanpassing was met name van belang omdat bij het verlenen van het inkomstenbelastingdeel van de heffingskortingen met ingang van 1 januari 2019 ook een onderscheid wordt gemaakt tussen inwoners van de landenkring en personen die buiten de landenkring wonen. Daarna leest u per land op welke tegemoetkomingen, aftrekposten en heffingskortingen binnen de heffing van de Nederlandse inkomstenbelasting een niet-inwoner recht heeft, als aan de voorwaarden van de specifieke tegemoetkoming is voldaan.

31-01-2019

Wijzigingen in de loonheffingskorting 2019 voor niet-inwoners van Nederland

Auteur: Nicole M.S.H. Janssen, werkzaam bij de Belastingdienst Buitenland, team voor Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO). Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Op de website van de Belastingdienst en via de nieuwsbrieven loonheffingen 2019 worden de wijzigingen in de loonheffingskorting voor niet ingezetenen van Nederland beschreven. Dit leidt tot veel vragen uit de praktijk, omdat men de gevolgen wil overzien in een specifieke situatie. Daarom heb ik hierna eerst de systematiek van de heffingskortingen beschreven en vervolgens de wijziging kort benoemd. Tot slot heb ik per doelgroep aangegeven op welk deel van de heffingskorting recht bestaat en op welke wijze deze kan worden verkregen.

29-05-2018

Schema aftrekposten en heffingskortingen 2018 voor buitenlands belastingplichtigen

Auteur: Nicole M.S.H. Janssen, werkzaam bij Belastingdienst/kantoor buitenland. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Dit artikel beschrijft schematisch de situatie per 1 januari 2018 van aftrekposten en heffingskortingen voor buitenlands belastingplichtigen. Hierin zijn de diverse wijzigingen verwerkt ten opzichte van vorig jaar. Ook zijn lopende procedures opgenomen en verwijzingen naar relevante sites en documenten. Diverse aantekeningen verduidelijken het schema. Met behulp van dit schema kan gemakkelijk worden bepaald op welke tegemoetkomingen een niet-inwoner recht heeft binnen de Nederlandse belastingheffing.

31-03-2017

Schema aftrekposten en heffingskortingen 2017 voor buitenlands belastingplichtigen

Auteur: Nicole M.S.H. Janssen, werkzaam bij Belastingdienst/kantoor buitenland. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Dit artikel beschrijft schematisch de situatie per 1 januari 2017 van aftrekposten en heffingskortingen voor buitenlands belastingplichtigen. Hierin zijn de diverse wijzigingen verwerkt ten opzichte van vorig jaar. Het schema wordt verduidelijkt aan de hand van diverse genummerde aantekeningen. Met behulp van dit schema kan gemakkelijk worden bepaald op welke tegemoetkomingen binnen de Nederlandse belastingheffing een niet-inwoner recht heeft.

24-09-2016

Heffingskortingen in internationaal verband

Auteur: Nicole M.S.H. Janssen is werkzaam bij de Belastingdienst Buitenland, dit artikel is geschreven op persoonlijke titel

In dit artikel wordt de systematiek van de heffingskortingen voor verschillende groepen buitenlandse belastingplichtigen besproken. Tevens wordt ingegaan op een aantal knelpunten in de berekeningen.

Systematiek heffingskortingen

Bij de invoering van de Wet Inkomstenbelasting 2001 zijn de belastingvrije sommen vervallen en daarvoor in de plaats de heffingskortingen ingevoerd. De heffingskortingen hadden een duidelijke systematiek: als men aan de voorwaarden voldeed, dan had men recht op een korting op de verschuldigde belasting en premie volksverzekeringen. Voor welk bedrag het totaal aan heffingskortingen werd verleend, was afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden.

De belastingvrije sommen verminderden het inkomen, waarna de belasting werd berekend. Dit leidde tot een verschillend voordeel bij belastingplichtigen. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger het voordeel door het progressieve tarief. Bij de heffingskortingen is het uitgangspunt dat het inkomen wordt vastgesteld, de belasting wordt berekend en daarna pas het bedrag van de heffingskorting wordt afgetrokken. Ongeacht de hoogte van het inkomen, zal bij gelijke persoonlijke omstandigheden een gelijk bedrag aan heffingskorting worden genoten. Dat was en is nog steeds het grootste pluspunt van de gekozen methodiek.

Voor de inwoners van Nederland een duidelijk herkenbare werkwijze, echter is dat ook nog het geval als we te maken krijgen met een niet-inwoner? Een kwalificerend buitenlands belastingplichtige, een inwoner van Duitsland, België, Suriname, Sint Maarten of Aruba? En welke effecten heeft de verzekeringsplicht op de heffingskortingen?

Met het stellen van enkel die vragen, ben je er nog niet. Die antwoorden bepalen óf iemand aanspraak kan maken op een heffingskorting. Daarna volgt dan de vraag: Welk bedrag wordt verleend? Op deze relatief eenvoudige vraag kan eigenlijk geen antwoord meer worden gegeven, in elk geval geen antwoord dat je nog aan een burger kunt uitleggen.

Gecombineerde inkomensheffing, gecombineerde heffingskorting, arbeidsinkomen, afbouw heffingskortingen, fiscaal partnerschap, toetsniveau hebben allen invloed op de uitkomst. Maar vergeet daarbij ook niet: Waar leiden de verschillen tussen inkomstenbelastingdeel en premiedelen toe? En dan ook nog de tijdsevenredige herleiding van die delen? Wellicht nog in combinatie met het bereiken van een pensioengerechtigde leeftijd, die nog jaarlijks wordt verhoogd? Welk effect heeft migratie op de heffingskortingen in het kalenderjaar? En wat zijn de gevolgen bij uiteenlopende perioden van belasting- en premieplicht?

In de afgelopen jaren zijn de heffingskortingen ingezet als maatregel om inkomenseffecten te bewerkstelligen. Dat heeft geleid tot het maximeren en aftoppen van heffingskortingen. Ook is ervoor gekozen om deze tijdsevenredig te herleiden naar perioden van belastingplicht met ingang van 2016 (IB) en premieplicht met ingang van 2013 (PH).