Rubriek: Jurisprudentie

Gemeente mag rechten heffen bij afgifte ID-kaart

Carlo Douven Geschreven door
27 juli 2017

Het bedrag dat gemeente Maasgouw aan rechten heeft geheven van € 53,05 ter zake van de aanvraag tot afgifte van een Nederlandse identiteitskaart is toegestaan. De wetgever heeft niet de eis gesteld dat de werkzaamheden ten behoeve van de aanvraag van het reisdocument rechtstreeks en in overheersende mate verband houden met dienstverlening ten behoeve van een individualiseerbaar belang.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 19 mei 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2216

Gepubliceerd in Nieuws

Prevalerend recht maakt dat gezinsleden niet voor zorg verzekerd zijn

Carlo Douven Geschreven door
26 juli 2017

In Nederland wonend gezin van in Zwitserland verzekerde werknemer is niet verplicht een Nederlandse zorgverzekering te hebben. Ze hebben een prevalerend recht in Zwitserland. Dat inschrijving bij CZ met een Zwitsers E-106-formulier achterwege is gebleven, maakt dat niet anders.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 23 juni 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2413 

Gepubliceerd in Nieuws

Engelse director is aansprakelijk voor OB en LH-schuld

Carlo Douven Geschreven door
25 juli 2017

De ‘director’ van een Engelse Limited is persoonlijk aansprakelijk voor de OB en LH-schulden van een Nederlandse CV. De Engelse Limited was de beherend vennoot en dus formeel bestuurder van de Nederlandse CV. Belanghebbende had het toezicht op de gedane aangiften en was verantwoordelijk voor de betaling.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 19 mei 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2268

Gepubliceerd in Nieuws

Moment sluiten arbeidsovereenkomst relevant voor recht op 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
21 juli 2017

Een werknemer woont binnen 150 km van de Nederlandse grens. Vanaf 1 januari 2012 bestaat dan geen recht meer op de 30%-regeling. De werknemer is in januari 2012 in dienst getreden, terwijl de arbeidsovereenkomst in december 2011 is gesloten. Volgens de rechtbank bestaat dan recht op de 30%-regeling.

Bron: Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2017:7089

Gepubliceerd in Nieuws

Physical-presence-test geldt ook voor grensarbeider

Carlo Douven Geschreven door
15 juli 2017

Voor de toepassing van de 183-dagen-regeling zijn niet alleen de werkdagen bepalend, maar alle dagen van verblijf in het werkland, die enig verband houden met de werkzaamheden. Het commentaar bij art. 15 van het OESO-modelverdrag is daarbij leidend.

Bron: Hoge Raad, 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1326

Gepubliceerd in Nieuws

Conserverende aanslag pensioen en lijfrente is (deels) ongeldig

Carlo Douven Geschreven door
14 juli 2017

Een conserverende aanslag ter zake van pensioen is in strijd met het belastingverdrag voor zover de pensioenopbouw heeft plaatsgevonden voor 16 juli 2009. Voor lijfrenten geldt hetzelfde voor zover de premies zijn betaald na 31 december 2000 en voor 16 juli 2009.

Bron: Hoge Raad, 14 juli 2017, ECLI:NLHR:2017:1324

Gepubliceerd in Nieuws

A-G - Toepassen 150km-grens bij lopende 30%-regeling mag

Carlo Douven Geschreven door
07 juli 2017

Regels van een op 31 december 2011 nog lopende 30%-regeling mag worden gewijzigd door de wetgever. Bij de tussentijdse toets na 5 jaar mag de inspecteur toetsen aan de 150km-grens. De voor 1 januari 2012 afgegeven beschikking met een looptijd van 10 jaar, maakt dat niet anders.

Bron: Advocaat-Generaal Wattel, ECLI:NL:PHR:2017:565

Gepubliceerd in Nieuws

Optievoordeel is wel in Nederland belast, maar geen 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
04 juli 2017

A-G Niessen is van mening dat een optievoordeel genoten na vertrek uit Nederland is belast als inkomsten uit vroegere dienstbetrekking. De 30%-regeling is dan niet van toepassing.

Bron: Conclusie Advocaat-Generaal Niessen, 13 juni 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Stamrechtuitkeringen in internationaal verband

Dennis Reins Geschreven door
30 juni 2017

Auteur: mr. D. Reins, werkzaam bij TTT-Group te Amsterdam (dennis.reins@ttt-group.com)

Heel recent zijn twee arresten gewezen over de belastbaarheid van stamrechtuitkeringen in internationaal verband. In beide zaken ging het om een belastingplichtige die gedurende zijn dienstverband in de Verenigde Staten heeft gewerkt en ten tijde van de stamrechtuitkering fiscaal inwoner van Nederland was. Met deze arresten schept de Hoge Raad verdere duidelijkheid over de belastbaarheid van stamrechtuitkeringen.

Gepubliceerd in Vakblad 8, 2017

Wanneer is er sprake van werken in twee of meer landen?

Heike Xhonneux Geschreven door
30 juni 2017

Auteur: Heike Xhonneux, adviseur bij het grensinfopunt Euregio rijn-maas-noord en bij Gerth + Xhonneux Juristen (heike@gplusxjuristen.nl)

Op 12 januari 2017 heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant een uitspraak gewezen in een zaak over een inwoonster van Polen die gedurende de vakantie (bij de Poolse werkgever) gaat werken als seizoenskracht in Nederland. De vraag die in deze zaak beantwoord moet worden is of dit kan worden aangemerkt als werken in twee landen. Het betreft hier een zaak die is beoordeeld door de rechtbank. Uit navraag is gebleken dat er geen hoger beroep is ingesteld. In dit artikel zal eerst worden ingegaan op de feiten en omstandigheden van het geval. Daarna zal een overzicht worden gegeven van de relevante wet- en regelgeving met daarbij de conclusie van de rechtbank. Ten slotte zal ik nog een afsluitende conclusie geven.

Gepubliceerd in Vakblad 8, 2017