Rubriek: Fiscaliteit

Actueel overzicht belastingverdragen is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
04 april 2017

Het Ministerie van Financiën heeft met veel landen belastingverdragen gesloten. Het overzicht van de belastingverdragen naar de stand van zaken op 1 april 2017 is gepubliceerd.

Bron: Ministerie van Financiën, 3 april 2017

 

Gepubliceerd in Nieuws

Voorbelasting OB huisvesting buitenlandse arbeidskrachten is niet aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
03 april 2017

Een uitzendbureau stelt voor buitenlandse arbeidskrachten huisvesting ter beschikking. Op grond van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968, is de voorbelasting voor de omzetbelasting niet aftrekbaar. Er is sprake van "het aan het personeel van de ondernemer verlenen van huisvesting”.

Bron: Rechtbank Gelderland, 28 februari 2017, ECLI:NL:RGBEL:2017:992

Gepubliceerd in Nieuws

HR - Verlenging 10 jaarstermijn 30%-regeling naar 25 jaar is geoorloofd

Carlo Douven Geschreven door
31 maart 2017

De Hoge Raad heeft herhaald dat de verlenging met ingang van 1 januari 2012 van de 10-jaarstermijn naar 25 jaar, voor de kortingsregeling in de 30%-regeling, juridisch toegestaan is. De kortingsregeling in de 30%-regeling houdt in dat de maximale looptijd van 8 jaar van de 30%-regeling gekort kan worden met perioden van eerder verblijf of tewerkstelling, tenzij deze perioden langer dan 25 jaar geleden geëindigd zijn.

Bron: Hoge Raad, 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:542

Gepubliceerd in Nieuws

De X-zaak: hypotheekrenteaftrek voor 60% belaste niet-inwoner

Dennis Reins Geschreven door
31 maart 2017

Auteur: mr. D. Reins, werkzaam bij TTT-Group te Amsterdam (dennis.reins@ttt-group.com)

Zoals reeds kort in het vorige nummer benoemd, heeft het Europese Hof van Justitie (HvJEU) op 9 februari jl. door de Hoge Raad gestelde prejudiciële vragen beantwoord in een zaak waar de vrijheid van vestiging in het geding was. De uitspraak is heel belangrijk voor de internationale praktijk omdat het weer een nadere ontwikkeling is van de Schumackerdoctrine en daarmee verdere duidelijkheid brengt of en, zo ja, in welke mate EU lidstaten belastingvoordelen moeten toekennen aan niet-inwoners die niet in die lidstaten wonen, maar wel arbeidsinkomen eruit genieten.

Gepubliceerd in Vakblad 6, 2017

Schema aftrekposten en heffingskortingen 2017 voor buitenlands belastingplichtigen

Nicole M.S.H. Janssen Geschreven door
31 maart 2017

Auteur: Nicole M.S.H. Janssen, werkzaam bij Belastingdienst/kantoor buitenland. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Dit artikel beschrijft schematisch de situatie per 1 januari 2017 van aftrekposten en heffingskortingen voor buitenlands belastingplichtigen. Hierin zijn de diverse wijzigingen verwerkt ten opzichte van vorig jaar. Het schema wordt verduidelijkt aan de hand van diverse genummerde aantekeningen. Met behulp van dit schema kan gemakkelijk worden bepaald op welke tegemoetkomingen binnen de Nederlandse belastingheffing een niet-inwoner recht heeft.

Gepubliceerd in Vakblad 6, 2017

Belastingdienst verliest procedure over conserverende aanslag pensioen DGA

Erik Schouten Geschreven door
31 maart 2017

Auteur: Drs Erik Schouten CPC, International legal and tax consultant bij Aegon Adfis en als promovendus verbonden aan het Expertisecentrum Pensioenrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam (Eschouten2@aegon.nl of erik.schouten@vu.nl)

Rechtbank Den Haag oordeelt dat het opleggen van een conserverende aanslag bij de emigratie naar Israël voor de pensioenaanspraak van X in strijd is met goede (verdrags)trouw. Nederland holt de werking van het verdrag uit. Deze uitspraak kan grote gevolgen hebben voor mensen die uit Nederland emigreren.

Gepubliceerd in Vakblad 6, 2017

Overgang van werknemers binnen concernverband

Dennis Reins Geschreven door
31 maart 2017

Auteur: mr. D. Reins, werkzaam bij TTT-Group te Amsterdam (dennis.reins@ttt-group.com)

In de praktijk komt het regelmatig voor dat vanwege een reorganisatie of andere redenen het dienstverband van werknemers overgaat van de ene entiteit naar een andere groepsentiteit. Het gaat daarbij om een wisseling van formele werkgever c.q. inhoudingsplichtige. Bij een dergelijke overgang gelden bepaalde bijzonderheden en aandachtspunten, vooral waar het werknemers betreft vanuit het buitenland. Naast de arbeids- en sociaalrechtelijke en pensioenaspecten, zijn er ook immigratie- en vooral fiscaalrechtelijke aspecten. In dit artikel worden de belangrijkste hiervan beschreven, waarbij de nadruk ligt op de praktische kant.

Gepubliceerd in Vakblad 6, 2017

Handboek loonheffingen 2017 is verschenen

Carlo Douven Geschreven door
29 maart 2017

Het handboek loonheffingen 2017 is verschenen.

Het handboek loonheffingen 2017 bevat twee hoofdstukken over ‘werken over de grens’. In hoofdstuk 17 worden de loonbelastingaspecten besproken en in hoofdstuk 18 komt de sociale zekerheid aan de orde. Het handboek bevat beleid van de Belastingdienst en op de tekst van het handboek kan een beroep worden gedaan. In het boek zijn veel praktische stappenplannen opgenomen. Het handboek wordt ieder kwartaal geactualiseerd.

Bron: Belastingdienst.nl, maart 2017

U kunt het handboek loonheffingen 2017 online raadplegen of de pdf-versie downloaden. De url vindt u hier: Handboek Loonheffingen 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Verdragstoepassing Duitsland bij 'Lohnsteuerverfahren'

Carlo Douven Geschreven door
22 maart 2017

In Duitsland is een 'BMF-Schreiben' gepubliceerd waarin wordt aangegeven hoe voor het 'Lohnsteuerverfahren' (inhouding loonbelasting) de voorkoming van dubbele belasting moet worden toegepast. In eerdere 'BMF-Schreibens' is aangegeven hoe de dagenbreuk voor de 'Einkommenssteuer' toegepast moet worden. Voor de Duitse loonbelasting is deze nieuwe regeling nodig, omdat bij de inhouding van loonbelasting het jaarlijkse aantal buitenlandse werkdagen etc. nog niet bekend is.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 14 maart 2017, IV C 5 - S 2369/10/1002 

Gepubliceerd in Nieuws

Wiebes blijft inzetten op voorlichting aan grensarbeiders

Tamara Veldkamp Geschreven door
21 maart 2017

Staatssecretaris van Financiën Wiebes wil geen verdere belastingvoordelen geven aan grensarbeiders. Werken over de grens brengt met zich mee dat men te maken krijgt met wet- en regelgeving uit andere landen. De belangrijkste negatieve effecten zijn al tegengegaan. Voor grensarbeiders zet de staatssecretaris dan ook vooral in op betere voorlichting.

Bron: Ministerie van Financiën, 20 maart 2017, nr. 2017-0000031512

Gepubliceerd in Nieuws