Rubriek: Fiscaliteit

HR: Omdat de ontslagvergoeding niet is doorbelast, zijn stamrechttermijnen belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
19 mei 2017

Stamrechtuitkeringen ontvangen ter zake van een ontslagvergoeding na een internationale carrière, vallen binnen het bereik van belastingverdragen. Nu de ontslagvergoeding van de Nederlandse werkgever niet is doorbelast naar de VS, komt het heffingsrecht toe aan Nederland (woonland).

Bron: Hoge Raad, 19 mei 2017, nr. 16/02648

Gepubliceerd in Nieuws

HR: Gouden handdruk-stamrecht is voor verdragstoepassing geen lijfrente

Carlo Douven Geschreven door
19 mei 2017

Een gouden handdruk-stamrecht is voor de toepassing van het belastingverdrag met de VS geen lijfrente tegen een ‘voldoende en volledige tegenprestatie in geld of geldswaarde’. Beoordeeld moet worden of de stamrechtermijnen een beloning soortgelijk aan pensioen zijn of dat het artikel voor niet zelfstandige arbeid van toepassing is. Als het arbeidsartikel van belang is, moet beoordeeld worden of de ontslagvergoeding doorbelast is naar de VS.

Bron: Hoge Raad, 19 mei 2017, nr. 16/02463 

Gepubliceerd in Nieuws

EUHof geeft kaders voor internationale gegevensuitwisseling

Carlo Douven Geschreven door
18 mei 2017

Als een verzoek om internationale gegevensuitwisseling wordt gedaan, moet het land waar de informatie van gevraagd wordt, onderzoeken of sprake is van een gerechtvaardigd ‘verwacht belang’ door het vraagland. Als een belastingplichtige weigert om mee te werken aan de gegevensverstrekking, mag hem een geldboete worden opgelegd.

Bron: Europese Hof van Justitie, 16 mei 2017, C-682/15

Gepubliceerd in Nieuws

België heeft geen heffingsrecht over exit bonus CEO

Carlo Douven Geschreven door
17 mei 2017

De exit bonus van een CEO komt ter heffing toe aan Duitsland. De CEO was gedeeltelijk werkzaam voor een Belgische groepsentiteit naast werkzaamheden voor andere groepsentiteiten. De exit bonus zag vooral op werkzaamheden ten behoeve van een andere dan de Belgische groepsentiteit. België heeft dan geen heffingsrecht.

Bron: Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken, 14 maart 2017, nr. 2017.094

Gepubliceerd in Nieuws

Toerekening verlofdagen aan buitenlandse arbeid moet naar evenredigheid

Carlo Douven Geschreven door
16 mei 2017

 

Verlofperioden moeten naar evenredigheid worden toegerekend aan het werken in een niet-verdragsland, in casu Angola. Dat betekent dat aan de periode in Angola toerekenbare, verlofdagen ook daadwerkelijk moeten zijn opgebouwd in de periode dat belanghebbende in Angola heeft gewerkt, overeenkomstig de wijze waarop de werkgever die verlofdagen heeft geadministreerd.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10 mei 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:3895

 

Gepubliceerd in Nieuws

Berekeningsmodule Belgische personenbelasting online

Carlo Douven Geschreven door
14 mei 2017

België heeft de berekeningsmodule van de personenbelasting voor het aanslagjaar 2017 (inkomsten jaar 2016) online gezet. Daarmee kan op anonieme wijze een raming van de belastingen worden gemaakt. 

Bron: www.belgium.be/nl

Gepubliceerd in Nieuws

Zaak aftrek Spaanse eigen woning is verwezen naar Hof Den Haag

Carlo Douven Geschreven door
12 mei 2017

 

Het Europese Hof van Justitie heeft in de casus van de Spaanse voetbalmakelaar, die in Nederland hypotheekrenteaftrek claimt, op 9 februari 2017 beslist dat belanghebbende recht heeft op deze aftrek voor evenredig deel voor zover zijn inkomen in Nederland belast is. De Hoge Raad doet na dit arrest de zaak niet zelf af, maar verwijst naar gerechtshof Den Haag. Dit hof gaat nu uitspraak doen met in achtneming van de beslissing van het Europese Hof van Justitie.

Bron: Hoge Raad, 12 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:848

Gepubliceerd in Nieuws

Gemeente gaat geen rol spelen bij voorlichting migranten

Carlo Douven Geschreven door
11 mei 2017

De Gemeente gaat geen voorlichtingstaak op zich nemen door migranten te wijzen op de motorrijtuigenbelasting-verplichtingen. Dat is volgens een advies omdat de gemeenten het al veel te druk hebben en geen weet hebben van deze regeling. De Belastingdienst gaat via samenwerkingsverbanden met een aantal gemeenten wel migranten op de MRB-verplichting wijzen.

Bron: Ministerie van Financiën, 10 mei 2017, 2017-00000091835

Gepubliceerd in Nieuws

Aansprakelijk gesteld inlener heeft recht op alle stukken naheffingsaanslagen uitlener

Carlo Douven Geschreven door
10 mei 2017

In het kader van een inlenersaansprakelijkheid  is een inlener door de ontvanger aansprakelijk gesteld. De inlener heeft recht op inzake in alle stukken betreffende de niet door de inlener betaalde naheffingsaanslag loonheffingen. Alleen dan kan de aansprakelijk gestelde aangeven welke grieven alsnog moeten worden aangevoerd tegen de naheffingsaanslag om zijn aansprakelijkheid te kunnen beperken.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14 april 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:2623

Gepubliceerd in Nieuws

Vennootschap Gibraltar niet per definitie gevestigd in woonland bestuurder

Carlo Douven Geschreven door
03 mei 2017

De vestigingsplaats van een lichaam berust bij de werkelijk leiding. De werkelijke leiding berust bij het bestuur. In casu komt dat overeen met de plaats waar het bestuur de leidinggevende taak uitoefent. Niet alleen beslissend is waar de leidinggevende bestuurder woont, maar ook andere omstandigheden moeten in aanmerking worden genomen, zoals de plaats van de feitelijke werkzaamheden en de plaatsen van verblijf.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 4 april 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:1228

Gepubliceerd in Nieuws