Rubriek: Fiscaliteit

EC stelt meldingsplicht voor grensoverschrijdende belastingbesparende constructies voor

Carlo Douven Geschreven door
26 juni 2017

De Europese Commissie heeft voorstellen gedaan om tussenpersonen een verplichting op te leggen om potentieel agressieve belastingstructuren met een grensoverschrijdend element door te geven aan de Belastingdienst in het land waar de tussenpersoon is gevestigd. Is de tussenpersoon niet in de EU gevestigd, dan moet de belastingplichtige de verplichting nakomen. Vervolgens informeren de Belastingdiensten de andere betrokken landen via een centrale database.

Bron: Europese Commissie, 21 juni 2017, COM(2017)335 final

Gepubliceerd in Nieuws

Duitsland moet op grond van een verdrag vrijgesteld loon hetzelfde berekenen

Carlo Douven Geschreven door
23 juni 2017

De bepalingen inzake het vrij verkeer van werknemers zijn ook van toepassing op ambtenaren. De Duitse regeling die voorkomt dat Franse premies voor aanvullende pensioen- en ziektekostenverzekeringen niet aftrekbaar zijn, omdat het loon op grond van een belastingverdrag vrijgesteld is, is in strijd met het EU-recht.

Bron: Europese Hof van Justitie, zaak Bechtel, 22 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:488

Gepubliceerd in Nieuws

Overzichtspagina Personeel en Loon

Carlo Douven Geschreven door
20 juni 2017

De Belastingdienst heeft een nieuwe overzichtspagina Personeel en Loon gepubliceerd. Ook diverse internationale onderwerpen kunnen via deze overzichtspagina snel gevonden worden, zoals het handboek loonheffingen en de 30%-regeling. Ook is er een ‘bibliotheek’.

Bron: Belastingdienst

Gepubliceerd in Nieuws

A-G: Wel treaty override bij conserverende aanslag pensioenen, niet bij lijfrenten

Carlo Douven Geschreven door
19 juni 2017

A-G Niessen is van mening dat een conserverende aanslag ter zake van pensioen tegen het bedrag van de eerder afgetrokken premies in strijd is met het belastingverdrag met Frankrijk, omdat loon uit vroegere dienstbetrekking belast wordt. Bij een conserverende aanslag ter zake van lijfrenten is er geen strijd met het belastingverdrag, omdat geen inkomen wordt belast.

Bron: Conclusie Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad Niessen, 8 juni 2017,ECLI:NL:PHR:2017:417.

Gepubliceerd in Nieuws

30%-regeling van belang voor vestigingsklimaat

Carlo Douven Geschreven door
14 juni 2017

Het fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit heeft op verzoek van de Netherlands Foreign Investment Agency een onderzoek gedaan naar de 30%-regeling, parallel aan de formele evaluatie van het Kabinet. Het onderzoek benadrukt het belang van de 30%-regeling voor het Nederlandse vestigingsklimaat.

Bron: Fiscaal Economisch Instituut Erasmus Universiteit, 13 juni 2017

 

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuwe kabinet beslist over toekomst 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
14 juni 2017

Het rapport ‘Evaluatie 30%-regeling’ is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het onderzoeksbureau Decisio stelt drie aanpassingen voor: verkorting looptijd naar 5 of 6 jaar, vergroten 150km-grens en verlaging forfait bij inkomens groter dan 100.000 euro. Het huidige kabinet heeft besloten de besluitvorming door te schuiven naar het volgende kabinet.

Bron: Brief Ministerie van Financiën, 13 juni 2017, kenmerk 2017-0000109434

Gepubliceerd in Nieuws

Feiten omtrent woonplaats beslissen procedure

Carlo Douven Geschreven door
13 juni 2017

Belanghebbende woont niet in het Verenigd Koninkrijk, maar in Nederland blijkens het uitgebreide feitenonderzoek. Hij is daarmee binnenlands belastingplichtige en wordt voor zijn wereldinkomen in de Nederlandse belastingheffing betrokken.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16 mei 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:4084

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische belastingvrijstelling geldt ook voor buitenlandse spaardeposito’s

Carlo Douven Geschreven door
12 juni 2017

 

De Belgische belastingvrijstelling voor spaardeposito’s geldt zonder onderscheid voor vergoedingen van spaarrekeningen geopend in België of een andere EER-lidstaat. Echter voor spaardeposito’s in andere lidstaten kan men feitelijk niet in aanmerking komen voor de vrijstelling. Geen ander land kent een systeem, zoals in België, waarbij de vergoeding van de spaarrekeningen bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie.

Bron: Europese Hof van Justitie, 8 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:429

Gepubliceerd in Nieuws

Niet sociaal verzekerd in Nederland, dan geen recht op premiedeel heffingskortingen

Carlo Douven Geschreven door
09 juni 2017

Een medewerkster van Europol, die in Nederland woont, is vanwege haar werkzaamheden bij deze internationale organisatie niet in Nederland sociaal verzekerd. Zij heeft dan geen recht op de premiedelen van de heffingskorting. Niet in geschil was, dat ze wel op de belastingdelen van de heffingskorting recht heeft.

Bron: Rechtbank Den Haag, 16 maart 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:2607.

Gepubliceerd in Nieuws

AG vindt dat fysieke aanwezigheid beslissend is bij dagen tellen

Carlo Douven Geschreven door
07 juni 2017

Advocaat-Generaal Niessen adviseert de Hoge Raad niet de visie van het Gerechtshof en de rechtbank te volgen. Als iemand in Nederland fysiek aanwezig is tellen ook voor een grensarbeider in beginsel alle dagen inclusief die vanwege privé-verblijf mee, om te bepalen of aan het 183-dagen-criterium van het arbeidsartikel in het belastingverdrag is voldaan. De AG is verder van mening dat de fictief loon-regeling ook van toepassing is als sprake is van een DGA bij een Belgische BvbA.

Bron: Advocaat-Generaal Niessen, 11 mei 2017, ECLI:NL:PHR:2017:374

Gepubliceerd in Nieuws