• Studiedagen 1

  Grensoverschrijdend Werken is het enige kennisinstituut in Nederland dat zich puur richt op de regelgeving rond internationale in- en uitzendingen.

 • Vakblad GOW 1

  Het Vakblad Grensoverschrijdend Werken is een informatiebron voor actuele ontwikkelingen en achtergronden over internationale arbeid.

 • Studiedagen 3

  Via studiedagen, seminars en vakinformatie verduidelijken we voor professionals de zakelijke aspecten van sociale zekerheid, belastingrecht, arbeidsrecht, pensioen en financiën bij werken en wonen over de grens.

 • Vakblad GOW 2

  Een dagelijkse nieuwsdienst, acht keer per jaar een tijdschrift op papier, een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief en een archief met naslagfunctie.

 • Studiedagen 2

  Wij kunnen een beroep doen op topsprekers in hun vakgebied voor onze bijeenkomsten in kleine groepen, voor een goede wisselwerking met de docent en meer rendement.

Nieuws

 • Inschrijving gastouder in het register buitenlandse kinderopvang is verplicht

  24 oktober 2016

  Het formulier voor de 'inschrijving van een gastouder in het register buitenlandse kinderopvang' is gepubliceerd. Een van de voorwaarden voor een kinderopvangtoeslag is dat als een kind naar een buitenlandse kinderopvang gaat, de kinderopvang moet zijn ingeschreven in het register buitenlandse kinderopvang. Dit geldt voor dagopvang en buitenschoolse opvang in een kindercentrum en voor opvang bij een gastouder. 

  Bron: www.rijksoverheid.nl

  Lees meer...
 • Over revisierente mag belastingrente worden berekend

  22 oktober 2016

  Een emigratie en het bezit van oudedagsvoorzieningen, zoals pensioen en lijfrenten komt veelvuldig voor. Bij de emigratie wordt een conserverende aanslag opgelegd ter zake van het pensioen en de lijfrente. Ook afkoop in het buitenland van in Nederland fiscaal gefacilieerde producten komt regelmatig aan de orde. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft beslist dat als ter zake van een afkoop revisierente verschuldigd is ook over de revisierente belastingrente in rekening mag worden gebracht. Als Nederland bij een afkoop in het buitenland heffingsrecht heeft, zal daar rekening mee moeten worden gehouden. In de conserverende aanslag ter zake van pensioen of lijfrente is ook vrijwel altijd revisierente begrepen. Daar kan echter geen belastingrente over in rekening worden gebracht.

  Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20 september 2016, nr. BRE-16_1331.

  Lees meer...
 • Monumentenaftrek ook zonder gebruik te maken van keuzerecht buitenlandse belastingplichtigen

  20 oktober 2016

  Belanghebbende woont in Duitsland en bezit in 2008 en 2009 Nederland een monument en doet giften aan Nederlandse goede doelen. In zijn aangifte IB/PVV geeft hij aan gebruik te willen maken van het keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen. De rechtbank is van mening dat ook zonder gebruik te maken van het keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen recht bestaat op de volledige monumentenaftrek. Het recht op aftrek volgt rechtstreeks uit het primaire Unierecht, ongeacht of van het keuzerecht gebruik wordt gemaakt. Om van de giftenaftrek gebruik te kunnen maken moet hij wel gebruik maken van het keuzerecht. Verder wilde belanghebbende het 'restant persoonsgebonden aftrek' enkel op zijn in Nederland belaste inkomsten in mindering brengen en niet op zijn Duitse inkomsten, die belanghebbende moest aangeven, omdat hij gebruik maakte van het keuzerecht. Op dat punt kreeg belanghebbende ongelijk. 

  Bron: Rechtbank, 11 oktober 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:5330

  Lees meer...
 • Drie maanden werken in een niet-verdragsland

  19 oktober 2016

  Ingevolge art. 38, tweede lid AWR wordt loon geacht te zijn onderworpen aan een belasting van een andere staat, als ten minste drie aaneengesloten maanden aldaar arbeid wordt verricht. In de casus bij de Rechtbank is de vraag hoe verlof-, cursus- en ziektedagen moeten worden toegerekend aan de in Angola (niet-verdragsland) gewerkte tijd. Niet in geschil was dat de reisdagen aan de drie maanden moet worden toegerekend. De rechtbank is van mening dat de verlofdagen ook meetellen, omdat er een voldoende evenredigheid bestaat tussen de feitelijk gewerkte tijd en het genoten verlof. De verhouding 1:1 van gewerkte dagen en verlofdagen acht de rechtbank voldoende. In casu is daarmee voldaan aan de drie-maanden-voorwaarde.  

  Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 11 april 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:4586

  Lees meer...
 • Inkomenscode 21 in aangifte loonheffingen wordt vervangen voor 10 nieuwe inkomenscodes

  18 oktober 2016

  Per 1 januari 2017 kan in de aangifte loonheffingen de inkomenscode 21 (overige pensioenen, lijfrenten etc.) niet meer gebruikt worden. In plaats van inkomenscode 21 komen 10 nieuwe inkomenscodes terug (o.a. voor opname levenslooptegoed, arbeidsongeschiktheidspensioen, ontslag- of transitievergoeding). Bij vooral overheidsinstellingen, die de inkomenscodes gebruiken, bestaat behoefte aan meer inzicht van de diverse onder code 21 opgenomen bedragen. Dat betekent dat de overheid meer inzicht krijgt in de exacte betalingen die gedaan worden. Op het eerste oog een verzwaring van de administratieve lasten voor de inhoudingsplichtige. Echter gevolg is ook dat de Belastingdienst minder vragen hoeft te stellen aan belastingplichtigen. Ook bij niet-inwoners levert dat de Belastingdienst meer inzicht op in de aard van de betalingen. Ook de internationale gegevensuitwisseling kan met de gedetailleerdere gegevens gerichter gebeuren. De fiscale autoriteiten van het woonland hebben dan duidelijkere informatie over de aard van de betaling.

  Bron:www.belastingdienst.nl

  Lees meer...